Tietoja tietojenkäsittelystä

Tämän osan tarkoituksena on kertoa tietojenkäsittelyn perusperiaatteista henkilöille, jotka käyttävät sivustoa primapower.com. On hyvä tietää erityisesti seuraavat asiat:

henkilötietojen käsittelijä ja kyseisen tahon yhteystiedot
käsiteltävät tiedot
tietojen analysointitapa ja -tarkoitus

Hyödyllisiä yhteystietoja

Prima Industrie S.p.A. on henkilötietojasi käsittelevä Yritys, joka katsotaan Lain mukaan tietojenkäsittelyn rekisterinpitäjäksi. Täten sen vastuulla on varmistaa, että henkilötietoja suojataan tarvittavilla ja riittävillä organisatorisilla ja teknisillä toimenpiteillä. Yrityksen pääkonttori sijaitsee osoitteessa Via Antonelli 32, 10093 Collegno (To), Italia (Puh. +39 011 41031).
Yritys on lisäksi nimittänyt Tietosuojavastaavan, joka varmistaa yksityisyydensuoja-asetuksen noudattamisen ja johon voi ottaa yhteyttä tietojenkäsittelyä koskevissa asioissa seuraavaan sähköpostisoitteeseen (dpo.primapower@primapower.com). Lisätietoja käyttäjien oikeuksista on kohdassa Käyttäjien oikeudet.

Kerättävät tiedot

Yrityksen itsenäisesti tai kolmansien osapuolten avulla keräämät tiedot sisältävät: henkilötietoja, fiskaalisia ja taloudellisia tietoja, puhelinnumeroita, faksinumeroita ja sähköpostiosoitteita, pankkitilitietoja, yrityksen rakenteeseen ja organisaatioon liittyviä tietoja, velvoitteiden täyttämiseen tarvittavia tietoja, tilastotietoja myynneistä sekä muita nykyisten tai tulevien sopimusten ja/tai laillisten velvoitteiden täyttämistä varten tarvittavia yritystietoja. Tietoja käytetään tilastollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin sekä markkinointi-, mainos- ja luottosuojatarkoituksiin.
Myös ansioluettelojen henkilökohtaiseen ammatilliseen osaamiseen liittyviä tietoja käsitellään.

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja kerätään, tarkastellaan ja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

2.1 Perustarkoitukset

Osapuolten välisen sopimuksen mukaisten ja sopimuksentekoa edeltäneiden tavaroiden ja/tai palvelujen toimitussopimuksista syntyneiden velvoitteiden täyttäminen, ja erityisesti niiden toteuttaminen ja asianmukaisten maksujen maksaminen. Yhteisön lainsäädännön sekä erityisesti kirjanpitoon, verotukseen, turvallisuuteen, järjestykseen ja yleiseen turvallisuuteen liittyvien lakien ja säädösten mukaisten velvoitteiden suorittamista varten. Asiakastyytyväisyyden säännöllinen arviointi ISO 9001:2000 -sertifioinnin mukaisia toimenpiteitä suorittamalla. Kolmansien osapuolten oikeuksien turvaaminen juridisissa, välimies-, hallinnollisissa käsittelyissä.

2.2 – Henkilöstön valitseminen

Tietoja käytetään henkilöstön hakua, valintaa ja arviointia varten.

Tietojen käsittely edellä määritettyyn tarkoitukseen ei edellytä käyttäjän suostumusta. Lisätietoja käyttäjien oikeuksista ja oikeuksien toimeenpanemisesta on kohdassa Käyttäjien oikeudet.

Yritys voi lisäksi käyttäjän myöntämän vapaaehtoisen, täsmällisen, tietoisen ja selkeän suostumuksen nojalla käyttää tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

2.3 Markkinointitarkoitukset

Tietoja välitetään asiakassuhteiden seurantaa varten.

Tietoja käytetään markkinointitoimien suunnittelua ja toteuttamista varten.

Tietoja käytetään mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin, myös muiden kuin niiden tuotteiden/palvelujen, joiden pohjalta toimitussuhde on alun perin luotu.

Tietojen käyttäminen kyseiseen tarkoitukseen edellyttää käyttäjän erillistä suostumusta.

2.4 Profilointitarkoitukset

Käyttäjien todennäköinen arvo määritetään, jotta tietoja yleisön koostumuksesta voidaan luovuttaa sisällön ja /tai mainonnan optimoimista varten.

Sivustolla selaamista analysoidaan mieltymysten ja/tai kiinnostuksen kohteiden selvittämistä varten.

Tietojen käyttäminen kyseiseen tarkoitukseen edellyttää käyttäjän erillistä suostumusta.

Tarkempia tietoja löytyy evästeitä käsittelevästä osiosta.

Henkilötietojen välittäminen ja käyttäminen

Yritys voi ilman käyttäjän lupaa välittää henkilötietoja jäljempänä tarkemmin määritetyille vastaanottajille, kuten: Konsernin Yrityksille, ammatillisen osaamisen vuoksi luonnollisille ja/tai oikeushenkilöille, julkisille ja yksityisille toimijoille, veroviranomaisille, järjestys- ja turvallisuusviranomaisille, pankkilaitoksille, maksujen hallintaan erikoistuneille yrityksille, lakitoimistoille ja veroneuvojille, viranomaisille tai virkamiehille lain noudattamiseksi sekä rahoitus- ja kuljetusyrityksille.

Samat tiedot voidaan antaa työntekijöiden ja/tai yhteistyötahojen tietoon tehtävien ja velvollisuuksien suorittamista varten, sekä konsulttien ja ulkoisten johtajien tietoon, joita edellytämme käsittelemään tietoja kansallisten asetusten ja eurooppalaisten yksityisyydensuojalakien mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Yritys säilyttää henkilötietoja sopimuksen päättymiseen saakka ja sen jälkeen 10 vuoden ajan (tämän jälkeen sopimukseen liittyvät oikeudet vanhentuvat), lukuun ottamatta kohdassa 2.2 mainittuja tietoja. Kyseisten tietojen osalta yritys poistaa rekisteröitymisen yhteydessä keräämänsä tiedot 24 kuukautta järjestelmän viimeisen käytön jälkeen.

Jos haluat lisätietoja tietojen käyttöoikeuden peruuttamisesta, ota yhteys Yritykseen.

Kuva poistettu.

Käyttäjien oikeudet

Käsiteltyihin tietoihin viitaten Yritys takaa mahdollisuuden:

  • hankkia vahvistus omien henkilötietojen hallussapidosta tai puuttumisesta sekä kopio tiedoista selkeässä muodossa
  • pyytää tietojen päivitystä, korjausta tai täydentämistä
  • pyytää tietojen poistamista, lain sallimissa rajoissa, tai niiden muuttamista nimettömiksi
  • kieltää omien henkilötietojen käsitteleminen kokonaan tai osittain lainmukaisista syistä
  • rajoittaa käsittelyä ja vaatia rikkomustapauksissa oikaisua tai vastustusta
  • pyytää sähköisesti käsiteltyjen tietojen siirtämistä suostumuksen tai sopimuksen mukaan
  • peruuttaa annettu tietojen käsittelylupa.

Tätä tarkoitusta varten Yritys antaa tietosuojavastaavan yhteystiedot. Käyttäjä voi lähettää pyyntönsä maksutta sähköpostitse osoitteeseen: dpo.primapower@primapower.com

Yritys lupaa vastata pyyntöihin yhden kuukauden kuluessa, lukuun ottamatta erityisen monimutkaisia tapauksia, joiden käsittelyyn voi kulua enintään kolme kuukautta. Yritys ilmoittaa joka tapauksessa syyn viivästymiselle kuukauden kuluessa pyynnön jättämisestä. Vastaus pyyntöön toimitetaan kirjallisessa tai sähköisessä muodossa.

Jos pyydät tietojesi käsittelyyn korjausta, peruutusta tai rajoitusta, Yritys lupaa toimittaa pyynnön vastaukset kaikille tietojesi vastaanottajille, ellei se ole mahdotonta tai ellei siihen liity kohtuuttomia toimia.

Muistutamme, että luvan peruminen ei vaikuta sitä ennen tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.  Yritys voi vaatia mahdollisesti korvauksia, jos pyynnöt ovat selkeästi perusteettomia, kohtuuttomia tai toistuvia. Tässä tapauksessa Yritys seuraa pyyntöjäsi, jotta se voi puutua niihin.

Evästekäytäntö

Asetuksen 196/2003 13 artiklan, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 679/2018 ja henkilötietojen suojaamista koskevan asetuksen 229/2014 ehtojen mukaisesti tämä evästekäytäntö on laadittu antamaan tietoja sivustolla käytettävien evästeiden tyypistä, tarkoituksesta sekä käyttö- ja hallintatavoista.

Evästeiden ominaisuudet ja tarkoitukset

Evästeet ovat pieniä tekstimerkkijonoja, joita sivustot lähettävät käyttäjän laitteeseen selaamisen ja tarjottavien palvelujen optimoimista sekä sivuston toiminnallisuuden ja käytön parantamista varten. Evästeitä käytetään todentamisen hallintaan, istuntojen seuraamiseen ja käyttäjän asetusten tallentamiseen.

Evästeet voidaan tallentaa laitteeseen ja ne voivat säilyä aktiivisina vaihtelevan pituisen ajan. Ne voidaan myös poistaa selaimen sulkemisen yhteydessä.

Jotkin evästeet ovat erittäin tärkeitä, sillä ne tukevat sivuston keskeisiä toimintoja, kuten ostoskoriin lisättyjen tuotteiden tallennusta tai rajoitetuille alueille pääsyä. Selausevästeiden ja istuntoevästeiden lisäksi sivustolla käytetään myös toiminallisia evästeitä, joiden avulla voidaan muistaa käyttäjän tekemät valinnat (kuten kieli tai asuinmaa) ja tarjota näin parempaa ja yksilöllisempää palvelua.

Käytämme myös teknisiä evästeitä evästeiden hyväksymisen seuraamista varten voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tekniset evästeet

Teknisiä evästeitä käytetään sivustolla ainoastaan, jotta käyttäjät voivat selata sivustoa ja käyttää sen toimintoja. Sivustomme omat evästeet ovat aina ensimmäisen osapuolen evästeitä.

Jotkin tekniset evästeet ovat pakollisia optimaalisen selaamisen mahdollistamiseksi ja sivustolle tunnistautumiseksi, esimerkiksi kun ostat jotain sivustolta tai haluat kirjautua rajoitetulle alueelle (siirtymisevästeet). Siirtymisevästeet ovat tavallisesti istuntoevästeitä, jotka poistetaan, kun selain suljetaan.

Muut tekniset evästeet ovat hyödyllisiä, kun haluat tallentaa asetuksiasi (esimerkiksi kielen tai kotimaan), jotta sinun ei tarvitse asettaa niitä uudelleen peräkkäisten vierailujen aikana (niin kutsutut toimintoevästeet). Tämän vuoksi toiminnalliset evästeet ovat usein pysyviä evästeitä, sillä ne tallennetaan tietokoneeseen selaimen sulkemisen jälkeen. Ne säilyvät niiden vanhentumisaikaan asti tai kunnes käyttäjä päättää poistaa ne. Näiden evästeiden asentaminen vaatii nykyisen yksityisyydensuojalain mukaan käyttäjän etukäteen antaman hyväksynnän. Käyttäjä voi estää teknisten evästeiden asennuksen muuttamalla selaimen asetuksia. On kuitenkin huomioitava, että teknisten evästeiden asentamisen estäminen tai niiden poistaminen voi haitata koko sivuston tai sivuston osan käyttöä, tiettyjen ominaisuuksien käyttöön ottamista tai käytöstä poistamista sekä tiettyjen palvelujen vastaanottamista.

Profilointievästeet

Profilointievästeitä käytetään käyttäjäprofiilin luomiseen internetissä selaamisen aikana osoittamiesi mieltymysten ja kiinnostuksenkohteidesi mukaan sekä profiiliin sopivien viestien lähettämiseen. Näin mahdollisesti vastaanottamasi viestit voivat olla sinua paremmin kiinnostavia.

Näiden evästeiden asentaminen vaatii nykyisen yksityisyydensuojalain mukaan käyttäjän etukäteen antaman hyväksynnän. Kun käytät sivuston osia, jotka asentavat tämäntyyppisen evästeen, näkyviin tulee ilmoitus, jossa kerrotaan, että (i) tässä sivuston osassa käytetään profilointievästeitä ja että (ii) niiden asentaminen vaatii käyttäjän luvan. Jos käyttäjä antaa luvan kyseisten evästeiden asentamiseen, lupaa säilytetään erityisen teknisen evästeen avulla.

Käyttäjä voi estää profilointievästeiden asentamisen milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa millään tavalla sivustolla vierailemiseen tai sen sisällön käyttämiseen.

Salesforce Pardot asentaa käyttämämme profilointievästeet.

Nämä evästeet ovat pysyviä ja niiden enimmäissäilytysaika on 10 vuotta. Seuraavassa on luettelo Prima Industrie S.p.A:n käyttämistä evästeistä sekä tiedot niiden käytön estämisestä:

Luokka: välttämätön
 
Evästeen nimi
Toimittaja
Tyyppi Vanhentuminen Esto-ojeita
__cfduid cloudflare.com HTTP 1 vuosi Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
__cfduid primapower.com HTTP 1 vuosi Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
         
Luokka: Preferenssit  
Evästeen nimi
Toimittaja
Tyyppi
Vanhentuminen
Esto.ohjeita
_icl_current_language primapower.com HTTP Istunto
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
_icl_visitor_lang_js primapower.com HTTP
19-päivää
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
wpml_browser_redirect_test primapower.com HTTP Istunto
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
         
Luokka: Tilasto
 
Evästeen nimi
Toimittaja
 Tyyppi
Vanhentuminen
Esto.ohjeita
_dc_gtm_UA-# primapower.com HTTP Istunto
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
_ga primapower.com HTTP 2-vuotta
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
_gali primapower.com HTTP Istunto
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
_gat primapower.com HTTP Istunto
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
_gid primapower.com HTTP Istunto
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
         
Luokka: Markkinointi
 
Evästeen nimi
Toimittaja
Tyyppi
Vanhentuminen
Esto.ohjeita
ads/ga-audiences google.com Pikseli Istunto
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
fr facebook.com Pikseli
3-kuukautta
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
IDE doubleclick.net HTTP
2-vuotta
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
test_cookie doubleclick.net HTTP Istunto
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
visitor_id# primapower.com HTTP
10-vuotta
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
visitor_id#-hash primapower.com HTTP
10-vuotta
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
 

 

Luokka: Luokittamaton

 
Evästeen nimi
Toimittaja
Tyyppi
Vanhentuminen
Esto.ohjeita
_gd# primapower.com HTTP Istunto Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
cf_ob_info primapower.com HTTP  Istunto Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
cf_use_ob primapower.com HTTP  Istunto Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
CLOUDFLARE::# primapower.com HTTP Jatkuva Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
formillaVisitorGuid primapower.com HTTP
10-vuotta
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
testFormillacookie primapower.com HTTP  Istunto Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
viewed_cookie_policy primapower.com HTTP
1-vuosi
Sähköpostiosoite: dpo@primaindustrie.com
                 

Lisäksi kolmannet osapuolet, jotka toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä, asentavat profilointievästeitä (kolmansien osapuolten evästeitä). Tämä on kuvattu tarkemmin seuraavassa:

Salesforce Pardot

Pardot on Salesforce.com,inc:n toimittama markkinoinnin automaatioalusta. Se asettaa evästeitä selaimiin.Omien ja kolmansien osapuolten evästeiden käyttö on tavanomaista markkinointiautomaation sektorilla. Pardot-evästeet eivät tallenna henkilötietoja, vain yksilöllisiä tunnisteita.

Saat lisätietoja sähköpostitse osoitteesta dpo@primapower.com

Kolmansien osapuolten evästeet

Käyttäjät voivat selaamisen aikana vastaanottaa laitteeseensa myös ”kolmansien osapuolten” evästeitä, jotka ovat muiden kuin vierailtavan sivuston tai palvelimen asettamia. Näiden palvelujen avulla voidaan, esimerkiksi viestiä sosiaalisissa verkostoissa tai muissa ulkoisissa alustoissa. Vaikka käyttäjä ei käytä palvelua, se voi kerätä liikennetietoja sivuilta, joihin se on asennettu.

Sivuston operaattori ei voi teknisesti valvoa kolmasien osapuolten evästeiden ja muiden seurantajärjestelmien asennusta. Jokainen viite on täten ohjeellinen. Lisätietoja on kolmansien osapuolten palveluissa:

Google Analytics

Sivustolla käytetään Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google, Inc:n (Google) toimittama verkkoanalysointipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä tietojen keräämiseen, käyttötilastojen luomiseen sekä sivuston suorituskyvyn seuraamiseen ja parantamiseen (suoristuskykyevästeet). Kaikki evästeiden avulla kerätyt tiedot kootaan yhteen ja ne ovat nimettömiä. Yksittäisiä vierailijoita ei tunnisteta.

Jos haluat lisätietoja tai poistaa toiminnon käytöstä, valitse seuraavat linkit:

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Evästeiden hallinta

Lähes kaikki selaimet hyväksyvät oletuksena evästeet automaattisesti. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä tai rajoittaa niiden toimintaa selaimen asetuksia muokkaamalla. Selaimen asetuksissa voidaan myös poistaa aikaisemmin asennetut evästeet. On tärkeää huomioida, että evästeiden käytöstä poistaminen, estäminen tai poistaminen voi haitata sivuston käyttöä ja toimintaa. Myös kolmannen osapuolen evästeiden poistaminen käytöstä voi haitata sivuston toimintaa.

Ohjeita evästeiden hallitsemisesta eri selaimissa on saatavilla seuraavista linkeistä:

Selaamisen jatkaminen sulkemalla tietopalkki, napsauttamalla jotain sivun osaa tai sisällön selaaminen vierittämällä osoittaa tämän evästekäytännön hyväksymisen ja ymmärtämisen. Evästeet asetetaan ja niitä käytetään normaalisti. Käyttäjä voi aina poistaa evästeet milloin tahansa edellä kuvattujen toimien mukaisesti.