Kies land

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle commerciële relaties en zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Prima Power Benelux worden afgesloten. Ze vormen een geheel met alle andere geschreven onderdelen van de overeenkomsten en dienen steeds ter aanvulling ervan, ze hebben echter nooit voorrang op individueel opgemaakte geschreven stukken. Het aangaan van enige overeenkomst met Prima Power Benelux, houdt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in evenals de verzaking aan eventuele eigen aankoopvoorwaarden van de koper. Het niet-toepassen door Prima Power Benelux van enig gedeelte van deze voorwaarden, zal nooit de afstand betekenen van overige onderdelen. Indien Prima Power Benelux reageert op laattijdige of anderszins ongeldige klachten, inzake de geleverde goederen of inzake facturen, betreft dit steeds een niet-bindende poging om informatie te verkrijgen omtrent het beweerde probleem of om een commerciële oplossing te zoeken en gebeurt dit steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder verzaking aan het recht van Prima Power Benelux om de laattijdigheid of ongeldigheid van de klacht in te roepen. De nietigverklaring door een rechtbank van enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, kan nooit afbreuk doen aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

2. Levering – Prijzen – Betalingsvoorwaarden

2.1.        Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord, zijn alle prijzen in EUR, voor levering “Ex Works” (Incoterms 2010) in de werkplaats of het magazijn van Prima Power Benelux en exclusief BTW en/of andere belastingen, heffingen of kosten.

2.2.        Leverings-/uitvoeringstermijnen zijn voor Prima Power Benelux nooit bindend en worden enkel als richtlijn gegeven. Enige overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding. Prima Power Benelux kan steeds eenzijdig tot deelleveringen beslissen.

2.3.        De facturen van Prima Power Benelux dienen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord en indien er geen vervaldatum is vermeld op de factuur, te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum via overschrijving op het bankrekeningnummer dat op de voorzijde van de te betalen factuur wordt vermeld.

2.4.        In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van een schuld van de koper op de vervaldag en/of in geval van het niet naleven van (een) door Prima Power Benelux toegestane kredietlimiet(en), kan Prima Power Benelux, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de levering uitstellen tot op het moment waarop alle uitstaande schulden geheel zijn voldaan en/of de door Prima Power Benelux kredietlimiet(en) werd(en) aangezuiverd binnen de door Prima Power Benelux toegestane limiet.

2.5.        In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van een schuld van de koper op de vervaldag, wordt de onbetaalde som, van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verhoogd met een nalatigheidsinterest van 1% per maand te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de datum van integrale betaling, en met een forfaitaire schadevergoeding voor administratiekosten gelijk aan 10% van de onbetaalde som, met een minimum van 50,00 EUR.

2.6.        In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van een schuld van de koper op de vervaldag, alsook in geval van liquidatie, faillissement, insolventie of staking van betaling of dreiging daarvan in hoofde van de koper, alsook indien de koper het voorwerp uitmaakt van een beslag, worden ook alle tegoeden van Prima Power Benelux, zelfs diegene waarvoor er een individuele betalingstermijn werd toegestaan, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar en kan Prima Power Benelux eenzijdig beslissen om voor de nog lopende bestellingen voorafbetaling te eisen of om deze bestellingen te annuleren, zelfs als de orderbevestiging andere voorwaarden vermeldt en zonder dat dit als contractbreuk kan worden beschouwd. Tevens kan Prima Power Benelux in dergelijke gevallen alle wederzijdse schuldvorderingen compenseren zodat enkel nog het netto saldo verschuldigd blijft. In het geval van gedeeltelijke betalingen, zullen dergelijke betalingen vooreerst in mindering gebracht worden op aan Prima Power Benelux verschuldigde interesten, boetes en eventuele andere kosten en daarna slechts in mindering worden gebracht op andere tegoeden.

2.7.        Alle klachten betreffende facturen, moeten, op straffe van niet-ontvankelijkheid, gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 8 werkdagen na factuurdatum, of binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de factuur indien de koper bewijst dat de ontvangst van de betreffende factuur na verstrijken van de bedoelde 8 werkdagen is gebeurd. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet de klachtbrief de specifieke factuur vermelden waarop zij betrekking heeft, evenals het betwiste bedrag en een gedetailleerde beschrijving van de redenen van de klacht en van de voor handen zijnde bewijzen. Zonder dergelijk factuurprotest, worden de facturen als definitief aanvaard beschouwd en is de koper onvoorwaardelijk gehouden tot betaling ervan op de op de factuur vermelde vervaldag. Betaling is enkel effectief op moment van werkelijke ontvangst van de sommen. Bij betwisting dient in elk geval steeds het onbetwiste gedeelte van de factuur zonder enige vertraging te worden voldaan. Een klacht inzake een factuur is niet ontvankelijk indien ze in feite geen klacht inzake een facturatieprobleem inhoudt, doch wel inzake een zichtbaar of verborgen gebrek van de geleverde goederen, dat niet werd gemeld binnen de daarvoor voorgeschreven termijn na ontvangst van de goederen.

3. Overdracht van risico – Eigendomsvoorbehoud

3.1.        Vanaf de werkplaatsen of magazijnen van Prima Power Benelux reizen de verkochte goederen steeds op risico van de koper, ook indien Prima Power Benelux als verkoper het transport zou organiseren en/of betalen. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord, is Prima Power Benelux niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat is ontstaan tijdens het transport.

3.2.        Ongeacht de levering en risico-overgang, blijven de verkochte goederen de eigendom van Prima Power Benelux, zolang de koper niet al zijn betalingsverplichtingen (zowel voor de betreffende goederen als voor andere nog onbetaalde goederen, inclusief interesten, kosten en schadevergoedingen) integraal is nagekomen. Het risico gaat evenwel onmiddellijk over.

In de normale bedrijfsuitoefening en zolang de koper niet in gebreke is, heeft de koper het recht om de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verwerken of te verkopen. Alle vorderingen van de koper op derde partijen, welke voortkomen uit of verband houden met de verwerking of verkoop van de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, worden hierbij reeds gecedeerd aan Prima Power Benelux. De koper heeft het recht om de aan Prima Power Benelux gecedeerde vorderingen te innen, onverminderd het recht van Prima Power Benelux om dergelijke vorderingen te innen. Indien de koper in gebreke blijft om zijn verbintenissen jegens Prima Power Benelux te voldoen, heeft Prima Power Benelux het recht om de aan haar gecedeerde vorderingen te innen. Op eerste verzoek van Prima Power Benelux zal de koper zich er zich onmiddellijk van onthouden om deze vorderingen nog zelf te innen, zal hij de derde partij onmiddellijk kennis geven van de cessie aan Prima Power Benelux en zal hij Prima Power Benelux onmiddellijk alle informatie verschaffen teneinde Prima Power Benelux toe te laten haar rechten uit te oefenen.

De koper zal de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, niet bezwaren met enige verpanding, hypotheek of andere last. De koper zal deze goederen in perfecte staat bewaren, gescheiden van andere goederen en identificeerbaar als de eigendom van Prima Power Benelux.

Elke tekortkoming door de koper aan zijn verbintenissen verleent Prima Power Benelux het recht om de goederen terug in bezit te nemen en er vrij over te beschikken. De koper verleent Prima Power Benelux, haar medewerkers en haar vertegenwoordigers hierbij onherroepelijk het recht om de terreinen en gebouwen van de koper te betreden tijdens de normale kantooruren teneinde de goederen te inspecteren en / of deze terug in bezit te nemen.

Indien het eigendomsvoorbehoud in enig rechtsgebied ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal Prima Power Benelux op de goederen het ruimst mogelijke zekerheidsrecht genieten dat door de lokale wetgeving wordt toegestaan.

4. Aansprakelijkheid – Garantie

4.1.        De koper moet de verkochte goederen steeds onmiddellijk en grondig nazien.

De duur van de garantieperiode bedraagt 1 jaar voor nieuwe machines indien orginele Prima Power onderdelen zijn gebruikt en de service door Prima Power gekwalificeerd personeel is uitgevoerd. De duur van de garantieperiode voor nieuwe en gereviseerde reserveonderdelen bedraagt 6 maanden. De garantie geldt uitsluitend voor goederen; dienstverlening en herstellingen zijn hiervan uitgesloten.

Alle klachten aangaande zichtbare gebreken, niet-conformiteit of manco’s (waarbij zichtbaar betekent alles wat kan worden vastgesteld bij een grondig nazicht door een deskundig persoon met professionele kennis ter zake) dienen steeds te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de goederen.  Bij betwisting omtrent de datum van ontvangst van de goederen, draagt de koper de bewijslast van de tijdige melding.  Voor verborgen gebreken vangt dezelfde termijn aan vanaf het ogenblik dat het gebrek werd ontdekt of behoorde te zijn ontdekt door een zorgvuldige professioneel.  Niet-naleving van deze vormen en termijnen leidt tot onherroepelijke aanvaarding van de goederen en tot niet-ontvankelijkheid van elke latere klacht.  Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet de klachtbrief de productreferenties en de datum en het nummer van de orderbevestiging of factuur vermelden, evenals een gedetailleerde beschrijving van de klacht en van de voor handen zijnde bewijzen.  Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Prima Power Benelux, is het de koper verboden om over te gaan tot enige wijziging, herstelling, vernietiging of terugzending aan/van de betreffende goederen.

4.2.        De aansprakelijkheid van Prima Power Benelux beperkt zich steeds tot terugbetaling of vervanging van de betreffende goederen, volgens haar eigen keuze, met uitsluiting van haar verantwoordelijkheid voor enige andere schade of verlies (zoals doch niet beperkt tot gevolgschade, omzetderving, productieverlies, etc.).  Dit geldt voor elke vorm van contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid, zoals doch niet beperkt tot productaansprakelijkheid, zware onopzettelijke fouten, door haar aangestelden of agenten gepleegde opzettelijke fouten, etc.  De koper vrijwaart en vergoedt Prima Power Benelux tevens voor elke aansprakelijkheid ten overstaan van zijn klanten of andere derden die via de koper de producten hebben verkregen, indien de koper zelf de producten aanvaard had door geen tijdige klacht inzake (zichtbare of verborgen) gebreken over te maken.

4.3.        De verkochte goederen dienen steeds strikt conform de eventuele gebruiksaanwijzingen te worden bewaard en gebruikt, en enkel voor het normale doel waarvoor ze zijn bestemd.  Bij elke onzekerheid over de wijze waarop de producten dienen te worden bewaard of gebruikt, moet de koper eerst bij Prima Power Benelux navraag doen alvorens de producten te gebruiken of door te verkopen.  Prima Power Benelux is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door bewaring of gebruik van de producten in strijd met de gebruiksaanwijzingen of het normale doel ervan en de koper vrijwaart en vergoedt Prima Power Benelux voor elke aansprakelijkheid die daaruit kan voortvloeien ten overstaan van zijn klanten of andere derden die via de koper de producten hebben verkregen.

4.4.        Bij elke ernstige tekortkoming door de koper aan zijn verplichtingen (zoals doch niet beperkt tot laattijdige annulering, het niet respecteren van een afgesproken betalingstermijn, wanbetaling, schending van de intellectuele rechten of commerciële reputatie, etc. van Prima Power Benelux), kan Prima Power Benelux zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de koop, evenals alle andere overeenkomsten tussen Prima Power Benelux en de koper, ontbonden verklaren ten laste van de koper, waarbij de koper alle door Prima Power Benelux geleden schade dient te vergoeden, met een minimum van 25% van de contractprijs, onverminderd het recht van Prima Power Benelux om hogere werkelijke schade aan te tonen en hogere schadevergoeding te vorderen.

5. Overmacht

De verplichtingen van Prima Power Benelux worden van rechtswege geheel of gedeeltelijk geschorst indien zij deze (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen of slechts op een aanzienlijk meer bezwarende wijze kan nakomen, wegens gebeurtenissen waarover zij redelijkerwijze geen controle heeft of kan hebben, ongeacht of deze wel of niet voorzienbaar waren en ongeacht of deze zich voordoen bij Prima Power Benelux of bij haar aannemers of leveranciers.  Dergelijke gebeurtenissen, welke door de koper als overmacht in hoofde van Prima Power Benelux worden erkend, omvatten minstens, zonder hiertoe te zijn beperkt, productie- of bevoorradingsproblemen, oorlog, oproer, staking, lock-out, blokkade, boycot, diefstal, machinebreuk, gebrek aan grondstoffen of transportmiddelen, vertraging of fouten bij leveranciers of (onder)aannemers, import- of exportbeperkingen of andere maatregelen van enige overheid, brand, overstroming, uitzonderlijke/slechte weersomstandigheden, faillissement of onvermogen, etc.  Indien de situatie die aanleiding geeft tot de schorsing langer aanhoudt dan 6 weken, kan Prima Power Benelux inroepen geheel of gedeeltelijk ontslagen te zijn van haar verplichtingen en dit zonder dat de koper aanspraak kan maken op een schadevergoeding of het recht heeft de volledige overeenkomst op te zeggen.

6. Bevoegde rechtbank – Rechtskeuze

Voor alle geschillen met Prima Power Benelux zijn enkel de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken.


General Sales Conditions

1. Scope of application

These general Sales Conditions apply to all commercial relations and apply to all agreements concluded with Prima Power Benelux. They form a whole with all other written parts of the agreements and always serve to supplement them, but they never have priority over individually written documents. Entering into any agreement with Prima Power Benelux implies the acceptance of these general terms and conditions and the renunciation of any buyer’s own purchase conditions. The non-application by Prima Power Benelux of any part of these conditions will never mean the non-compliance of other parts of the conditions. If Prima Power Benelux responds to late or possible invalid complaints, regarding the delivered goods or concerning invoices, this always concerns a non-binding attempt to obtain information about the alleged problem or to seek a commercial solution and this is always subject to all rights and without waiving the right of Prima Power Benelux to invoke the lateness or invalidity of the complaint. The annulment by a court of any part of these general terms and conditions can never detract from the legal validity of the other provisions.

2. Delivery – Prices – Payment

2.1. Unless expressly agreed otherwise in writing, all prices are in EUR, for delivery “Ex Works” (Incoterms 2010) in the workshop or warehouse of Prima Power Benelux and exclusive of VAT and / or other taxes, levies or costs.

2.2. Delivery / execution times are never binding for Prima Power Benelux and are only given as a guideline. Any exceeding of it can never give cause the right for compensation. Prima Power Benelux can always decide to make partial deliveries.

2.3. The Prima Power Benelux invoices must be paid within 30 days of the invoice date by means of a transfer to the bank account number stated on the front of the invoice, unless expressly agreed otherwise in writing and if no expiry date is stated on the invoice.

2.4. In the event of full or partial non-payment of a debt by the buyer on the due date and / or in the event of non-compliance with (a) credit limit (s) allowed by Prima Power Benelux, Prima Power Benelux may, without prior notice of default, postpone delivery until the moment when all outstanding debts have been paid in full and / or the credit limit (s) reached by Prima Power Benelux has been discharged within the limit allowed by Prima Power Benelux.

2.5. In the event of full or partial non-payment of a debt by the buyer on the due date, the unpaid sum will be automatically increased by a default interest of 1% per month, calculated from the due date up to the date of integral payment, without prior notice of default and with a flat-rate compensation for administration costs equal to 10% of the unpaid sum, with a minimum of 50.00 EUR.

2.6. In the event of full or partial non-payment of a debt by the buyer on the due date, as well as in the event of liquidation, bankruptcy, insolvency or cessation of payment or threat thereof on the part of the buyer, and if the buyer is the object of a herd , all Prima Power Benelux credits, even those for which an individual payment term has been granted, without prior notice of default, become immediately due and Prima Power Benelux can unilaterally decide to demand prepayment for the current orders or to cancel these orders, even if the order confirmation states other conditions and this cannot be regarded as a breach of contract. In such cases, Prima Power Benelux can also compensate all mutual claims so that only the net balance remains due. In the case of partial payments, such payments will first be deducted from interest, fines and any other costs due to Prima Power Benelux and only then deducted from other assets.

2.7. All complaints regarding invoices must, under penalty of inadmissibility, be done by registered letter and within 8 working days after the invoice date, or within 3 working days after receipt of the invoice if the buyer proves that the receipt of the invoice after expiry of the intended 8 working days has happened. On pain of inadmissibility, the letter of complaint must state the specific invoice to which it relates, as well as the disputed amount and a detailed description of the reasons for the complaint and of the evidence available. Without such invoice protest, the invoices are considered to be definitively accepted and the buyer is unconditionally obliged to pay on the due date stated on the invoice. Payment is only effective at the moment of actual receipt of the sums. In case of dispute, the undisputed part of the invoice must always be paid without any delay. A complaint concerning an invoice is not admissible if it does not in fact contain a complaint about a billing problem, but it does relate to a visible or hidden defect of the delivered goods, which was not reported within the prescribed period after receipt of the goods.

3. Passing of risk – Retention of title

3.1. From the workshops or warehouses of Prima Power Benelux, the sold goods always travel at the risk of the buyer, even if Prima Power Benelux as the seller would organize and / or pay transport. Unless expressly agreed otherwise in writing, Prima Power Benelux is not liable for any damage or loss that may have occurred during transport.

3.2. Regardless of the delivery and transfer of risk, the sold goods remain the property of Prima Power Benelux, as long as the buyer has not fully fulfilled all his payment obligations (both for the goods concerned and for other unpaid goods, including interests, costs and compensations). However, the risk passes immediately.

In the normal course of business operations and as long as the buyer is not in default, the buyer has the right to process or sell the goods that fall under the retention of title. All claims of the buyer on third parties, which arise from or are related to the processing or sale of the goods that fall under the retention of title, are hereby already assigned to Prima Power Benelux. The buyer has the right to collect the receivables assigned to Prima Power Benelux, without prejudice to the right of Prima Power Benelux to collect such receivables. If the buyer remains in default to fulfill his obligations towards Prima Power Benelux, Prima Power Benelux has the right to collect the receivables assigned to it. At the first request of Prima Power Benelux, the buyer will immediately refrain from collecting these claims themselves, he will immediately inform the third party of the assignment to Prima Power Benelux and he will immediately provide Prima Power Benelux with all information Prima Power Benelux to exercise its rights.

The buyer will not encumber the goods that fall under the retention of title with any pledges, mortgages or other charges. The buyer will keep these goods in perfect condition, separated from other goods and identifiable as the property of Prima Power Benelux.

Any failure on the part of the buyer to his obligations gives Prima Power Benelux the right to take back the goods and to dispose of them freely. The buyer irrevocably grants Prima Power Benelux, its employees and its representatives the right to enter the premises and buildings of the buyer during normal office hours in order to inspect the goods and / or take them back.

If the retention of title in any jurisdiction is invalid or unenforceable, Prima Power Benelux will enjoy the widest possible security rights on the goods that are permitted by local law.

4. Liability – Warranty

4.1. The buyer must always immediately and thoroughly inspect the goods sold.

The duration of the warranty period is 1 year for new machines if original Prima Power parts have been used and the service has been carried out by Prima Power qualified personnel. The duration of the warranty period for new and refurbished spare parts is 6 months. The warranty applies only to goods; services and repairs are excluded.

All complaints regarding visible defects, non-conformity or shortcomings (whereby visibly means anything that can be determined by a thorough inspection by a competent person with professional knowledge) must always be done by registered letter and within 3 working days after receipt of the goods. In case of dispute regarding the date of receipt of the goods, the buyer bears the burden of proof of the timely notification. For hidden defects, the same period commences from the moment the defect was discovered or should have been discovered by a careful professional. Failure to comply with these forms and deadlines will result in irrevocable acceptance of the goods and inadmissibility of any subsequent complaint. Under penalty of inadmissibility, the letter of complaint must mention the product references and the date and number of the order confirmation or invoice, as well as a detailed description of the complaint and of the available evidence. Unless expressly agreed in writing by Prima Power Benelux, the buyer is prohibited from proceeding with any modification, repair, destruction or return to / of the relevant goods.

4.2. The liability of Prima Power Benelux is always limited to repayment or replacement of the relevant goods, according to her own choice, excluding her responsibility for any other damage or loss (such as but not limited to consequential loss, loss of turnover, production loss, etc.). This applies to any form of contractual or non-contractual liability, such as but not limited to product liability, serious unintentional errors, intentional errors committed by its agents or agents, etc. The buyer also indemnifies and compensates Prima Power Benelux for any liability to its customers or other third parties that have received the products via the buyer, if the buyer himself accepted the products by not timely complaints about (visible or hidden) defects.

4.3. The goods sold must always be kept and used strictly in accordance with any instructions for use, and only for the normal purpose for which they are intended. In case of any uncertainty about the way in which the products must be stored or used, the buyer must first check with Prima Power Benelux before using or reselling the products. Prima Power Benelux is not liable for any damage caused by storage or use of the products in violation of the instructions for use or the normal purpose thereof and the buyer indemnifies and compensates Prima Power Benelux for any liability that may arise in respect of its customers or other third parties who have obtained the products through the buyer.

4.4. With every serious shortcoming by the buyer to his obligations (such as but not limited to late cancellation, non-respect of an agreed payment term, default, violation of the intellectual rights or commercial reputation, etc. of Prima Power Benelux), Prima Power Benelux can declare dissolved, without prior notice of default and without judicial intervention, the purchase, as well as all other agreements between Prima Power Benelux and the buyer, at the expense of the buyer, whereby the buyer must compensate all damage suffered by Prima Power Benelux, with a minimum of 25% of the contract price, without prejudice to the right of Prima Power Benelux to demonstrate higher actual damage and to claim higher damages.

5. Force majeure

Prima Power Benelux’s obligations are legally suspended wholly or in part if they cannot fulfill them (temporarily) in full or in part or can only perform in a considerably more onerous manner, due to events beyond which it cannot reasonably have or cannot control, irrespective of whether or not these were or were not foreseeable and irrespective of whether they occur at Prima Power Benelux or at its contractors or suppliers. Such events, which are acknowledged by the buyer as a force majeure under Prima Power Benelux, include at least, without being limited to, production or supply problems, war, riot, strike, lock-out, blockade, boycott, theft, machine breakdown, lack of raw materials or means of transport, delay or errors at suppliers or (sub) contractors, import or export restrictions or other measures of any government, fire, flood, exceptional / bad weather conditions, bankruptcy or inability, etc. If the situation giving rise to if the suspension lasts longer than 6 weeks, Prima Power Benelux can invoke all or part of its obligations and this without the buyer being able to claim compensation or the right to terminate the entire agreement.

6. Place of jurisdiction

For all disputes with Prima Power Benelux, only the courts of East Flanders, Ghent Division are competent and only Belgian law applies, with the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Convention on the Limitation of International sale of movable property.