Informatie over de gegevensverwerking

Dit gedeelte heeft tot doel de mensen die de site bezoeken te informeren www.primapower.com over de fundamentele aspecten van de gegevensverwerking.

Nuttige contacten

Prima Industrie S.p.A. is het bedrijf dat je persoonlijke gegevens verwerkt en wordt door de wet beschouwd als Gegevensbeheerder van de gegevensverwerking. Als zodanig is het verantwoordelijk voor de toepassing van de organisatorische en technische maatregelen die nodig en toereikend zijn om je persoonlijke gegevens te beschermen. Het hoofdkantoor van de Onderneming Via Antonelli 32-10093 Collegno (To) - Italië (Tel +39 011 41031).

Verder heeft het Bedrijf de verantwoordelijke functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld om de naleving van de regelgeving ter bescherming van je privacy te garanderen, met wie contact kan worden opgenomen voor onderwerpen betreffende de verwerking van je gegevens, op het volgende adres (dpo@primaindustrie.com).

Meer informatie over je rechten vind je in de rubriek “Je rechten”.

Soort verzamelde gegevens

Tussen je Persoonlijke Gegevens die door het Bedrijf, op autonome wijze of via derden, verzameld worden, staan: anagrafische gegevens, fiscale en economische gegevens, telefoon-, fax- en e-mailadressen, bankgegevens, gegevens over de structuur en de organisatie van het bedrijf, gegevens met betrekking tot de adequate vervulling van verplichtingen, statistische gegevens over verkopen, andere bedrijfsgegevens die nodig zijn voor de vervulling van verplichtingen in verband met huidige en toekomstige contracten en/of door de wet bepaald, niettemin voor statistische, commerciële, marketing-, promotie- en kredietbewakingsdoeleinden.

Zijn ook gegevens over de persoonlijke beroepservaring, gestructureerd als curriculum vitae, voorwerp van verwerking.

Doelen van de verwerking

Persoonsgegevens worden verzameld, geraadpleegd en verwerkt voor de volgende doeleinden:

2.1 –Basisdoeleinden

Nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten inzake de levering van goederen en/of diensten tussen de partijen, zowel contractueel als precontractueel, in het bijzonder wat betreft de uitvoering ervan en de betaling van de verschuldigde vergoedingen. Het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de communautaire regelgeving, en uit wetten en voorschriften die in het bijzonder betrekking hebben op boekhouding, belastingen, veiligheid, orde en openbare veiligheid. Het nakomen van de procedures die zijn aangenomen met het oog op de onderlinge certificering ISO 9001:2000 om periodiek de mate van klanttevredenheid te meten. Het doen gelden van de rechten ook door derden in gerechtelijke, arbitrage, administratieve instantie.

2.2 – Selectie van de personeelsdoeleinden

Voer onderzoek, selectie en evaluatie van personeel uit.

Voor de verwerking van je gegevens voor de eerder genoemde doeleinden is je toestemming niet nodig. Meer informatie over je rechten en hoe je die kunt uitoefenen, vind je in het gedeelte “Je rechten”.

Verder mag het Bedrijf, alleen met jouw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, jouw gegevens gebruiken voor:

2.3 – Marketingdoeleinden

Mededelingen te versturen om de relatie met de klanten in het oog te houden.

Plan en voer operationele marketingactiviteiten uit.

Je te informeren over commerciële en promotionele activiteiten, ook voor goederen/diensten die verschillen van die welke in de leveringsrelatie omschreven zijn.

In dit geval zal, wanneer dit doel voorzien is, je specifieke toestemming nodig zijn.

2.4 – Profilering doel

Een waarschijnlijkheidswaarde van lidmaatschap toekennen om de gegevens over de samenstelling van zijn publiek te geven voor doeleinden in verband met de optimalisering van de inhoud en/of reclame.

De ervaring van het navigeren op de website te analyseren om je voorkeuren en/of smaak te analyseren.

In dit geval zal, wanneer dit doel voorzien is, je specifieke toestemming nodig zijn.

In verband hiermee sturen we je naar wat beter gespecificeerd is in de Cookie sectie.

Communicatie en toegang tot je persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan - zonder je toestemming te vragen - je persoonlijke gegevens meedelen aan een categorie van recepten die later beter aangegeven worden, als voorbeeld: Bedrijven van de Groep, wegens hun respectieve beroepsbekwaamheid aan fysieke en/of rechtspersonen, publieke en particuliere subjecten, belastingkantoren, instanties voor orde en openbare veiligheid, bankinstellingen, bedrijven gespecialiseerd in het beheer van betalingen, advocatenkantoren en belastingconsulenten, overheidsinstanties of -administraties voor de vervulling van de wet, financierings- en transportbedrijven.

Dezelfde gegevens kunnen onder de aandacht gebracht worden van de werknemers en/of medewerkers door hun respectieve taken en verantwoordelijkheden, en van consultants en medewerkers als externe managers, aan wie wij behandeling zullen vragen volgens de nationale en Europese wetten op de privacy.

Bewaartermijn van je persoonlijke gegevens

Het Bedrijf bewaart Uw persoonlijke gegevens tot het sluiten van het contract en daarna gedurende de periode van 10 jaar (termijn waarna de rechten die uit het contract voortvloeien verjaren), behalve de gegevens onder punt 2.2, want voor die verwerking verwijdert het Bedrijf uw tijdens de registratie verzamelde gegevens na 24 maanden sinds uw laatste toegang tot het systeem.

Voor meer informatie over specifieke aspecten betreffende annulering kun je contact opnemen met het Bedrijf.

Jouw rechten

Met betrekking tot de verwerkte gegevens garandeert het Bedrijf de mogelijkheid om:

  • bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens over jou en de kopie ervan in begrijpelijke vorm;
  • de bijwerking, correctie of integratie van je gegevens te verkrijgen;
  • om de verwijdering van je gegevens te vragen, binnen de wettelijk toegestane voorwaarden, of vragen dat ze geanonimiseerd worden;
  • geheel of gedeeltelijk, om legitieme redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over jou;
  • de verwerking te beperken, in geval van overtreding, verzoek om rectificatie of verzet;
  • verzoeken om de overdraagbaarheid van elektronisch verwerkte gegevens, verstrekt op basis van toestemming of contract;
  • de toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, als daarin is voorzien.

Met dit doel geeft het Bedrijf het contact van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), aan wie de belanghebbende zijn verzoeken gratis kan richten, door een e-mail te sturen naar het volgende contact: dpo@primaindustrie.com

Wij delen je mee dat het Bedrijf zich ertoe verbindt je verzoeken binnen een maand te beantwoorden, behalve in het geval van bijzondere complexiteit, zodat het tot 3 maanden kan duren. In elk geval zal het Bedrijf binnen een maand na je verzoek de reden van het wachten uitleggen. Het resultaat van je verzoek wordt schriftelijk of in elektronische vorm meegedeeld.

Wanneer je om correctie, annulering en beperking van de verwerking verzoekt, verbindt het Bedrijf zich ertoe de resultaten van je verzoeken aan elk van de ontvangers van je gegevens mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt.

Er wordt aan herinnerd dat de intrekking van toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de behandeling op basis van toestemming vóór de intrekking.   Het Bedrijf bepaalt dat om een eventuele bijdrage kan worden gevraagd als de verzoeken duidelijk ongegrond, buitensporig of repetitief zijn; in dit verband beschikt het Bedrijf over een register om de verzoeken om tussenkomst te volgen.

Cookiebeleid

Volgens art.13 van het wetsdecreet n. 196/2003, Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens, van de EU-Verordening 679/2016 en overeenkomstig de bepalingen van Verordening 229/2014 van de Garant voor de Bescherming van Persoonsgegevens, is dit “Cookiebeleid” bedoeld om informatie te geven over soorten, doel en methoden van gebruik/beheer van de cookies die deze site vereist.

Kenmerken en doeleinden van de cookies

Cookies zijn kleine tekststrings die een site naar het toestel van de gebruiker stuurt om de navigatie en de aangeboden diensten te optimaliseren, en zo de functionaliteit en het gebruik van de site te verbeteren. Cookies worden gebruikt om authenticatie te beheren, sessies te controleren en gebruikersvoorkeuren op te slaan.

Cookies kunnen op het toestel opgeslagen worden en voor een variabele duur actief blijven of met het sluiten van de browser geannuleerd worden.

Sommige cookies zijn essentieel omdat ze essentiële functies van onze website ondersteunen, zoals het opslaan van de artikelen in het winkelwagentje of de toegang tot afgeschermde gebieden. Naast browsing cookies, of sessie cookies, gebruikt deze site ook de functionaliteitscookies, die het mogelijk maken de keuzes van de gebruiker te onthouden (zoals de taal of het land van herkomst) en een geavanceerde en gepersonaliseerde dienst aan te bieden.

We gebruiken ook technische cookies om, in overeenstemming met de huidige wetgeving, de acceptatie van cookies te volgen.

Technische Cookies

Technische cookies worden op de Website alleen gebruikt om Uw navigatie op de Website mogelijk te maken en U in staat te stellen de functies ervan te gebruiken. Het zijn altijd first party cookies, die door ons op de Website gebruikt worden.

Sommige technische cookies zijn essentieel om je een optimale navigatie-ervaring te geven of je op de website te kunnen authenticeren, bijvoorbeeld om op de Website te kopen of in te loggen op je gereserveerde gebied (navigatie cookie). Navigatiecookies zijn gewoonlijk sessiecookies en worden, zodra je de browser sluit, gedeactiveerd.

Andere technische cookies zijn nuttig om je in staat te stellen sommige van je voorkeuren (bijvoorbeeld de taal of het land van herkomst) op te slaan zonder dat je ze bij volgende bezoeken opnieuw moet instellen (zogenaamde functiecookies). Daarom zijn functiecookies vaak blijvende cookies, want ze blijven op je computer opgeslagen, ook nadat de browser gesloten is, tot de daarvoor voorziene vervaldatum of tot je besloten hebt ze te wissen.

Zoals de huidige wetgeving over privacy vereist, is voor het plaatsen van deze cookies je voorafgaande toestemming niet nodig. Natuurlijk staat het je vrij om de installatie van technische cookies te blokkeren door de instellingen van je browser te veranderen. Bedenk echter dat door het blokkeren van de installatie van technische cookies, of het later uitschakelen ervan, de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site, hem geheel of gedeeltelijk te gebruiken, bepaalde functies in of uit te schakelen of bepaalde diensten te ontvangen geheel of gedeeltelijk in gevaar kan worden gebracht.

Profileringscookies

Profileringscookies worden gebruikt om je gebruikersprofiel te maken, op basis van de voorkeuren en smaken die je tijdens het surfen op het Internet hebt laten zien, en om berichten te sturen die met je profiel overeenstemmen. Op die manier kunnen de berichten die je eventueel zou kunnen ontvangen interessanter voor je zijn.

Zoals de huidige wetgeving over privacy vereist, is voor het installeren van deze cookies je voorafgaande toestemming nodig. Daarom wordt bij het bezoeken van bepaalde delen van de site waar dit soort cookies geïnstalleerd worden een speciale banner getoond, die je erop wijst dat (i) op dit deel van de Website profileringscookies gebruikt worden en dat (ii) voor het installeren ervan je toestemming nodig is. Als je op deze manier toestemming geeft voor het installeren van cookies, houden we je toestemming bij via een speciaal technische cookie.

Natuurlijk ben je vrij om de installatie van profileringscookies op elk moment te blokkeren, zonder dat je de site kunt bezoeken en op enigerlei wijze van de inhoud ervan kunt genieten.

Onze profileringscookies worden geïnstalleerd door Salesforce Pardot.

Deze cookies zijn permanent en hebben een maximale duur van 10 jaar. Hier volgt de lijst van cookies die door Prima Industrie S.p.A. gebruikt worden, met een indicatie van de manieren waarop men zich tegen de plaatsing ervan kan verzetten:

Categorie: Noodzakelijk
 
COOKIE NAAM
LEVERANCIER TYPE VERLOOPT INSTRUCTIES VOOR OPPOSITIE
__cfduid cloudflare.com HTTP 1 jaar Mail naar: dpo@primaindustrie.com
__cfduid primapower.com HTTP 1 jaar Mail naar: dpo@primaindustrie.com
         
Categorie: Voorkeuren  
COOKIE NAAM
LEVERANCIER
TYPE
VERLOOPT
INSTRUCTIES VOOR OPPOSITIE
_icl_current_language primapower.com HTTP Sessie
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
_icl_visitor_lang_js primapower.com HTTP
19 dagen
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
wpml_browser_redirect_test primapower.com HTTP Sessie
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
         
Categorie: Statistieken
 
NAAM COOKIE
LEVERANCIER
TYPE
VERLOOPT
INSTRUCTIES VOOR OPPOSITIE
_dc_gtm_UA-# primapower.com HTTP Sessie
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
_ga primapower.com HTTP 2 jaar
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
_gali primapower.com HTTP Sessie
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
_gat primapower.com HTTP Sessie
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
_gid primapower.com HTTP Sessie
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
         
Categorie: Marketing
 
COOKIE NAAM
LEVERANCIER
TYPE
VERLOOPT
INSTRUCTIES VOOR OPPOSITIE
ads/ga-audiences google.com Pixel Sessie
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
fr facebook.com Pixel
3 maanden
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
IDE doubleclick.net HTTP
2 jaar
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
test_cookie doubleclick.net HTTP Sessie
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
visitor_id# primapower.com HTTP
10 jaar
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
visitor_id#-hash primapower.com HTTP
10 jaar
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
 

 

Categorie: Niet geclassificeerd
 
COOKIE NAAM
LEVERANCIER
TYPE
VERLOOPT
INSTRUCTIES VOOR OPPOSITIE
_gd# primapower.com HTTP Sessie Mail naar: dpo@primaindustrie.com
cf_ob_info primapower.com HTTP Sessie Mail naar: dpo@primaindustrie.com
cf_use_ob primapower.com HTTP Sessie Mail naar: dpo@primaindustrie.com
CLOUDFLARE::# primapower.com HTTP Persistent Mail naar: dpo@primaindustrie.com
formillaVisitorGuid primapower.com HTTP
10 jaar
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
testFormillacookie primapower.com HTTP Sessie Mail naar: dpo@primaindustrie.com
bekeken_cookie_beleid primapower.com HTTP
1 years
Mail naar: dpo@primaindustrie.com
                 

Verder worden profileringscookies geïnstalleerd door derden, die optreden als autonome verantwoordelijken voor de gegevensverwerking (third party cookies), zoals beter gespecificeerd in het volgende:

Salesforce Pardot

Pardot is het Marketing Automation platform van Salesforce.com, inc. dat de activiteiten van bezoekers en potentiële klanten op de website en op de landingspagina’s bijhoudt door cookies op hun browsers in te stellen.

Het gecombineerd gebruik van eigen cookies en cookies van derden is de norm in de marketing automatisering sector. Pardot cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar alleen een unieke identificatiecode.

Voor meer informatie schrijf je een e-mail naar dpo@primaindustrie.com

Cookies van derden

Tijdens het surfen kun je op je toestel ook “cookies van derden” ontvangen, die ingesteld zijn door andere sites of webservers dan degene die je op dat moment bezoekt. Met deze diensten kun je bijvoorbeeld communiceren met sociale netwerken of andere externe platforms. Het is mogelijk dat de dienst, zelfs als de gebruiker er geen gebruik van maakt, verkeersgegevens verzamelt over de pagina’s waarop hij geïnstalleerd is.

Tijdens het navigeren kan de gebruiker op zijn toestel zelfs “third-party” cookies ontvangen, die ingesteld worden door andere websites of webservers dan die welke je op dat moment bezoekt. Deze diensten maken het mogelijk om bijvoorbeeld interacties uit te voeren met sociale netwerken, of andere externe platforms. Het is mogelijk dat, zelfs als de gebruiker de dienst niet gebruikt, deze toch verkeersgegevens verzamelt over de pagina’s waarop hij geïnstalleerd is.

De installatie van cookies en andere volgsystemen van derden kan door de sitebeheerder niet technisch gecontroleerd worden; elke specifieke verwijzing dient daarom als indicatief beschouwd te worden. Voor meer informatie, zie de informatie over eventuele diensten van derden:

Google Analytics

De site gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt een reeks cookies om informatie te verzamelen, gebruiksstatistieken te genereren, de prestaties van de site te controleren en te verbeteren (prestatiecookies). Alle informatie die via deze cookies wordt verzameld is samengevoegd en anoniem, zonder persoonlijke identificatie van individuele bezoekers.

Voor meer informatie, of het uitschakelen van deze functie, kun je terecht bij de volgende links:

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Cookie management

Standaard zijn bijna alle browsers zo ingesteld dat ze de cookies automatisch accepteren. De gebruiker kan beslissen om het gebruik van cookies uit te schakelen of de werking ervan te beperken door de instellingen van de browser aan te passen. Via de browservoorkeuren is het ook mogelijk de in het verleden geplaatste cookies te wissen. Het is belangrijk op te merken dat het uitschakelen, blokkeren of wissen van cookies de gebruikerservaring en de functionaliteit van onze website nadelig kan beïnvloeden. Zelfs het uitschakelen van cookies van derden kan de goede werking van de site verstoren.

Instructies over hoe je cookies kunt beheren in verschillende browsers zijn te vinden via de volgende links:

Verder surfen door de informatiebanner te sluiten of op eender welk deel van de pagina te klikken of te scrollen om verdere inhoud te belichten, impliceert aanvaarding en begrip van dit Cookiebeleid en cookies zullen normaal geplaatst en gebruikt worden. De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid deze cookies op elk moment te verwijderen via de hierboven beschreven methoden.