Gizli Bilgiler– Gizlilik Politikası – 2016/679 (AB) sayılı Yönetmeliğin 13 ve 14. maddeleri uyarınca

Veri işlemenize devam etmeden önce, kişisel verilerinizin korunması için gerekli olan Prima Industrie S.p.A. (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından sağlanan Gizlilik Politikasını geçerli kurallara uygun olarak tarafınıza sunuyoruz.

Faydalı İletişim Bilgileri

Prima Industrie S.p.A. verilerinizi işleyen Şirket olup, yasal amaçlar dahilinde Veri Sorumlusu olarak kabul edilir. Bu sıfatla Şirket, verilerinizin korunması için gerekli ve yeterli olan organizasyonel ve teknik tedbirlerin uygulanmasını sağlamaktan sorumludur. Şirket Genel Merkez Via Torino Pianezza 36 —10093 Collegno (To) – İtalya adresindedir (Tel +39 011 41031).

Buna ilaveten Şirket, gizliliğinizin korunmasına ilişkin kurallara uygunluğu sağlamakla sorumlu olan Veri Koruma Sorumlusunu tayin etmiş olup, veri işlemenizle ilgili konularda aşağıdaki özel e-posta adresinden : dpo@primaindustrie.com.  iletişime geçilecektir. Haklarınıza ilişkin daha fazla bilgi, ilgili “haklarınız” bölümünde bulunabilir.

Bilgi işleniyor

Tarafınızdan sağlanan tüm kişisel verilerin mevcut gizlilik düzenlemelerine uygun olarak işleneceğini beyan ederiz; bu doğrultuda, süreç için gerekli ve doğru şekilde toplayan ve yalnızca izin verilen amaçlar ve format için kişisel olarak sağlanan bilgilerin gerekli gizliliğini tarafınıza garanti etmek için, Şirket bunları aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda doğruluk, hukuka uygunluk, şeffaflık ilkelerine göre işleyecektir.

Şirket, adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, e-postanız gibi yalnızca Şirketiniz ile imzalanan sözleşmede belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan kimlik bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi toplar, kaydeder ve inceler.

Şirket, kişisel verilerinizi özellikle şu amaçlarla kullanabilir:

1) Hem medeni hukuk hem de vergi mevzuatındaki yasal hükümlere ve ayrıca Yetkililer ve diğer yetkili kurumlar tarafından onaylanan kurallar, kodlar veya prosedürlere uymak (örneğin: vergi ve vergi matrahları, kara para aklamanın önlenmesi)

2) sözleşme ilişkisinin mevzuat, teknik ve ekonomik açıdan doğru yönetilmesine izin vermek

3) hukuk, Avrupa Birliği mevzuatı ve yönetmeliklerle öngörülen hallerde idari veya tahkim ve uzlaştırma prosedürlerinde olduğu kadar adli makamlar nezdinde bir hakkı uygulamak veya savunmak;

Yukarıda belirtilen verilerin işlenmesi, sözleşmenin ifası için gerekli olduğundan, herhangi bir ret durumunda ilişki kurulmayacaktır.

Erişim ve veri aktarımı

Şirket – izniniz olmadan – kişisel verilerinizi aşağıdakilere iletebilir:

  • kontrol ve İK yönetimi faaliyetlerini yürütmek amacıyla Grup şirketlerine
  • harici Veri İşlemcisi sıfatıyla mal sahibi adına dış kaynak kullanımı faaliyetlerinde bulunan üçüncü kişiler (örn. kredi kuruluşları, uzmanlık firmaları, danışmanlar, sigorta hizmetlerinin sağlanmasına yönelik sigorta şirketleri vb.);

Veri saklama süresi

Şirket, verilerinizi sözleşme akdedilene kadar ve 10 yıllık bir sürenin ardından (bu süreden sonra sözleşmeden doğan haklar doğar) saklayacaktır.

  • Adli Makamlar, sigorta şirketleri ve kanunen iletişimin gerekli olduğu kişiler. Bu kişiler, verileri bağımsız Veri Sorumluları sıfatıyla işleyecektir.

Haklarınız

İşlenen Verilere istinaden Şirket, aşağıdakileri yapma olasılığını garanti eder:

  • kişisel verilerinizin mevcudiyetinin onayını ve anlaşılır bir biçimde kopyalarının alınması • verilerinizin güncellenmesi, düzeltilmesi veya entegrasyonunun sağlanması
  • yasaların izin verdiği şartlar dahilinde verilerinizin silinmesinin veya anonimleştirilmesinin talep edilmesi
  • Kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru sebeplerle kısmen veya tamamen reddedilmesi;• İhlal, düzeltme talebi veya itiraz durumunda işlemenin sınırlandırılması
  • rıza veya sözleşme temelinde sağlanan elektronik olarak işlenmiş verilerin taşınabilirliğinin talep edilmesi
  • gerekmesi durumunda, veri işlemenize ilişkin onayın geri çekilmesi

Şirketin, özel karışıklık durumu hariç olmak üzere, taleplerinize bir ay içinde yanıt vermeyi taahhüt ettiğini, bu nedenle söz konusu yanıtın 3 ayı bulabileceğini tarafınıza bildiririz. Her durumda, Şirket, talebinizi takip eden bir ay içinde beklemenizin nedenini açıklayacaktır. Talebinizin sonucu yazılı veya elektronik formatta tarafınıza iletilecektir. İşlemin düzeltilmesini, iptal edilmesini ve sınırlandırılmasını talep etmeniz halinde, Şirket, bu talebinizin sonuçlarını, imkansız olmadığı veya orantısız bir çaba gerektirmediği sürece, verilerinizin alıcılarının her birine iletecektir.

İznin geri alınmasının, bu tür bir iptalden önceki izninize dayalı sürecin yasallığını etkilemediğini hatırlatırız.

Şirket, başvurularının açıkça mesnetsiz, aşırı veya mükerrer olması halinde olası bir katkı talebinde bulunabileceğini, bu hususta Şirket’in işlem taleplerini takip etmek için bir kayda sahip olduğunu belirtmektedir.