Przetwarzanie informacji


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 679/2016 (dalej również „RODO”) oraz dekretu ustawodawczego 196/2003 zmienionego dekretem ustawodawczym 101/2018, stwierdza się, że Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Prima Industrie S.p.A., single-member company (dalej „Spółka”), jako Administratora Danych (dalej również „Właściciel”), który w związku z powyższym udostępnia informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.


Spółka informuje, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane na stronie www.primapower.com (dalej również „Strona”) wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej informacji.

 
Przydatne kontakty


Administratorem Państwa danych osobowych jest Prima Industrie S.p.A., single-member company z siedzibą pod adresem: Via Torino Pianezza 36, 10093 Collegno (TO).

Ponadto Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, z którym można się skontaktować, w przypadku pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, pod następującym
adresem: 
dpo@primaindustrie.com.


Więcej informacji na temat Państwa praw znajduje się w dedykowanej sekcji „Państwa prawa”. 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych i cel przetwarzania 

  1. Kontakt z nami

W tej sekcji, Spółka zbiera Państwa dane osobowe i kontaktowe, takie jak nazwisko, firma, firmowy adres e-mail i kraj, niezbędne do udzielenia informacji zwrotnej na zapytania, które Pan/Pani złożyli wypełniając formularz „Kontakt z nami”, dotyczący produktów, usług, ofert i sieci sprzedaży i usług Spółki.

  1. Usługi

W tej sekcji, Spółka zbiera Państwa dane osobowe i kontaktowe, takie jak nazwisko, firma, kraj i firmowy adres e-mail, przekazane przez Pana/Panią Spółce poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, w celu dostarczenia żądanych przez Pana/Panią informacji dotyczących pomocy i przedłużenia gwarancji, usług cyfrowych, umów dotyczących pomocy w zakresie oprogramowania, dotyczących optymalizacji maszyn, części zamiennych, narzędzi, szkoleń i optymalizacji procesów oraz relokacji i modernizacji.

  1. Newsletter i marketing

W tej sekcji, Spółka zbiera Państwa dane osobowe i kontaktowe, takie jak nazwisko, firma, kraj i firmowy adres e-mail, przekazane Spółce w celu złożenia prośby o zapisanie się do newslettera Prima Power, dzięki czemu będą Państwo zawsze na bieżąco z usługami i produktami oferowanymi przez Spółkę, otrzymywali newslettery i informacje handlowe, a także informacje reklamowe dotyczące produktów i usług Spółki za pośrednictwem narzędzi automatycznych lub elektronicznych, w tym poczty, e-maila, telefonu i wszelkich innych środków.

  1. Czat

W tej sekcji, Spółka zbiera Państwa dane osobowe i kontaktowe, które zostaną przekazane Spółce za pośrednictwem udostępnionej usługi czatu, w celu dostarczenia informacji na temat usług świadczonych przez Spółkę, w tym, przykładowo, zapytania o pomoc, zapytania o informacje na temat produktów wprowadzanych na rynek przez Spółkę, umowy dotyczące pomocy i przedłużenia gwarancji, usługi cyfrowe, umowy dotyczące pomocy w zakresie oprogramowania, informacje dotyczące części zamiennych, informacje dotyczące szkoleń i optymalizacji procesów.

  1. Otrzymywanie magazynu „Power Line”

W tej sekcji, Spółka zbiera Państwa dane osobowe i kontaktowe, takie jak nazwisko, firma, kraj i firmowy adres e-mail poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, w celu okresowego otrzymywania cyfrowej wersji magazynu Power Line.

  1.  Pobieranie e-booka

W tej sekcji, Spółka zbiera Państwa dane osobowe i kontaktowe, takie jak nazwisko, firma, kraj i firmowy adres e-mail, przekazane przez Pana/Panią spółce poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, w celu przesłania Panu/Pani informacyjnego e-booka bezpośrednio na adres e-mail podany we wspomnianym formularzu.

  1. Praca

W tej sekcji, Spółka zbiera Państwa dane osobowe zawarte w CV lub innych dokumentach przesłanych przez Pana/Panią do Spółki w celu złożenia aplikacji i umożliwienia Spółce zbierania informacji, selekcji i oceny personelu.

 
Podstawa prawna przetwarzania, charakter udostępnienia danych osobowych oraz konsekwencje ewentualnej odmowy

 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych:

- w celu wskazanym w pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 poprzedniego paragrafu jest Państwa dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.


- w celu wskazanym w pkt 7 poprzedniego paragrafu jest wprowadzenie w życie środków przedumownych podejmowanych na Państwa żądanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.


Podanie przez Państwa danych osobowych w celach wskazanych w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 nigdy nie jest obowiązkowe, jednakże niepodanie lub podanie niepoprawnych danych osobowych może uniemożliwić Spółce świadczenie żądanej usługi lub dostarczenie żądanego produktu lub może wpłynąć na jakość świadczenia żądanej usługi lub dostarczenia żądanego produktu, lub może uniemożliwić Spółce ocenę Państwa aplikacji.

 
Przekazywanie i rozpowszechnianie Państwa danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie dokonywane przez pracowników wewnętrznych Administratora Danych, jako Osoby Upoważnione [1] w ramach odnośnych obowiązków i umiejętności, a także przez konsultantów i współpracowników lub zaufane spółki Administratora Danych, jako podmioty przetwarzające dane, wyznaczone na podstawie art. 28 RODO.
 
Ich lista jest stale aktualizowana i jest dostępna, na żądanie, poprzez wysłanie wiadomości na adres wskazany powyżej lub na adres e-mail dpo@primaindustrie.com .

Państwa dane osobowe nie będą ujawniane stronom trzecim, za wyjątkiem wypełnienia określonych obowiązków prawnych.

Dane osobowe nie będą w żaden sposób ujawniane.

 
Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Spółka będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów opisanych w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

W szczególności Państwa dane osobowe przetwarzane w celu selekcji personelu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty zebrania danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do czasu odwołania przez Państwa wcześniej wyrażonej zgody, a w każdym przypadku nie dłużej niż 2 lata od daty rejestracji.

Po upływie okresu przechowywania wskazanych danych osobowych, zostaną one usunięte lub będą przechowywane w formie uniemożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, bez uszczerbku dla warunków ustanowionych przez prawo lub inne obowiązujące akty wykonawcze.

 
Państwa prawa

W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych Spółka gwarantuje Państwu możliwość:

• uzyskania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz ich kopii w zrozumiałej formie;
• uzyskania aktualizacji, korekty lub integralności dotyczących Państwa danych osobowych;
• żądania usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych w terminach określonych przepisami o ochronie danych osobowych lub żądania ich anonimizacji;
• wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części, z przyczyn prawnie uzasadnionych, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania, w przypadku naruszenia, żądania sprostowania lub sprzeciwu;
• żądania przenoszenia danych osobowych przetwarzanych drogą elektroniczną, dostarczonych na podstawie zgody lub umowy;
• cofnięcia zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych, jeśli jest to wymagane.


Strona zainteresowana może zgłosić swoje żądania bezpłatnie do Spółki, wysyłając e-mail na następujący adres: dpo@primaindustrie.com.


W każdym przypadku Spółka udzieli odpowiedzi, na piśmie lub w formie elektronicznej, w ciągu jednego miesiąca od złożenia żądania.

Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Spółki [przyp. tłum. w oryginale dosłownie Gwaranta] w zakresie ochrony danych osobowych lub organu nadzorczego w państwie członkowskim UE Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 


[1] Dla celów niniejszej informacji termin „Osoba Upoważniona” oznacza każdą „osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z upoważnienia Administratora Danych lub podmiotu przetwarzającego [przyp. tłum.: w oryginale dosłownie kierownika]” zgodnie z art. 4 ust. 10 i art. 29 RODO.