Informacja nt. przetwarzania danych

Niniejszy dokument ma na celu udzielenie informacji osobom wchodzącym na strony internetowe old.primapower.com na temat fundamentalnych zasad przetwarzania danych.

Przydatne kontakty

Firmą przetwarzającą dane jest Prima Industrie S.p.A., która w obliczu obowiązującego prawa rozpatrywana jest jako ich Kontroler. W związku z tym jest odpowiedzialna za zagwarantowanie zastosowania niezbędnych środków organizacyjnych i technicznych, odpowiednich do ochrony danych osobowych. Siedziba firmy: Via Antonelli 32-10093 Collegno (To) – Włochy (Tel +39 011 41031).

Ponadto firma wyznaczyła inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za zagwarantowanie przestrzegania przepisów w celu ochrony prywatności użytkownika, z którymi można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych, pod następujący adres (dpo.primapower@primapower.com). Dalsze informacje na temat twoich praw można znaleźć w rozdziale “Twoje prawa”.

Rodzaj gromadzonych danych

Wśród Twoich danych osobowych gromadzonych przez Spółkę, w sposób niezależny lub przez osoby trzecie, znajdują się: dane osobowe, dane fiskalne i ekonomiczne, adresy telefoniczne, telefaksowe i e-mailowe, dane rachunku bankowego, dane dotyczące struktury i organizacji firmy, dane dotyczące właściwego wywiązywania się z zobowiązań, danych statystycznych dotyczących sprzedaży, innych danych przedsiębiorstwa niezbędnych do wypełnienia zobowiązań związanych z obecnymi i przyszłymi umowami i / lub zapewnionych przez prawo, jednak do celów statystycznych, handlowych, marketingowych, promocyjnych i ochrony kredytowej .

Przedmiotem przetwarzania są również informacje związane z osobistym doświadczeniem zawodowym np. Curriculum Vitae

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są gromadzone, konsultowane i przetwarzane w następujących celach:

2.1 – Podstawowe cele

Wypełnianie zobowiązań wynikających z umów dostawy towarów i / lub usług między stronami, zarówno w formie kontraktowej, jak i przed zawarciem umowy, w szczególności w odniesieniu do ich wykonania i uiszczenia  należnych opłat. Wypełnianie obowiązków wynikających z rozporządzenia wspólnotowego i przepisów ustawowych i wykonawczych w szczególności w zakresie rachunkowości, podatków, bezpieczeństwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Spełnienie procedur przyjętych w celu certyfikacji ISO 9001: 2000 między nimi w celu okresowego pomiaru stopnia zadowolenia klienta. Zapewnienie prawa również stronom trzecim w procesach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych.

2.2 – Wybór personelu

Przeprowadzać badania, selekcje i ocenę personelu.

Przetwarzanie Twoich danych w celach określonych powyżej nie wymaga Twojej zgody. Więcej informacji na temat Twoich praw i sposobu korzystania z nich można uzyskać w sekcji “Twoje prawa”.

Ponadto firma, korzystając wyłącznie z bezpłatnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody, może wykorzystywać Twoje dane do:

2.3 – Cele marketingowe

Wysyłanie komunikatów na potrzeby monitorowania relacji z klientami.

Planowanie i wykonanie operacyjne działań marketingowych.

Informowanie o działaniach komercyjnych i promocyjnych, także w odniesieniu do towarów / usług, które różnią się od zdefiniowanych w dostawie.

W takim przypadku, gdy taki cel zostanie przewidziany, będzie wymagana Twoja konkretna zgoda.

2.4 – Cel profilowania

Przypisywanie probabilistycznej wartości członkostwa, w celu podania odpowiedniej treści i kompozycji, co ogólnie służy do celów związanych z optymalizacją treści i / lub reklamy.

Analizowanie nawigacji na stronie internetowej, aby poznać Twoje preferencje i / lub upodobania.

W tym przypadku, gdy ten cel zostanie przewidziany, będzie wymagana Twoja konkretna zgoda.

Więcej informacji na ten temat do odnalezienia w sekcji “Cookie”.

Komunikacja i dostęp do twoich danych osobowych

Firma – bez pytania o zgodę – może przekazać twoje dane osobowe do kategorii podmiotów lepiej wskazanych w dalszej części, na przykład: Firmy Grupy, ze względu na ich odpowiednie umiejętności zawodowe wobec osób fizycznych i / lub prawnych, podmiotów publicznych i prywatnych, urzędów podatkowych, służb porządkowych i bezpieczeństwa publicznego, instytucji bankowych, firm wyspecjalizowanych w zarządzaniu płatnościami, firm prawniczych i doradztwa podatkowego, organów publicznych lub administracyjnych w zakresie spełniania wymogów prawnych, finansowania i firm transportowych.

Te same dane mogą zostać przekazane pracownikom i / lub współpracownikom w związku z realizowanymi przez nich obowiązkami oraz odpowiedzialnością, a także konsultantom i współpracownikom jako zewnętrznym menedżerom, od których będziemy żądać traktowania zgodnie z przepisami krajowymi oraz europejskimi przepisami dotyczących prywatności.

Okres przechowywania danych dla danych osobowych

Firma zachowa Twoje dane osobowe do momentu zawarcia umowy, a następnie na okres 10 lat (okres, po przekroczeniu którego zostaną określone prawa wynikające z umowy), z wyjątkiem danych z punktu 2.2, ponieważ w przypadku takiego przetwarzania Firma usunie Twoje dane zebrane podczas rejestracji po 24 miesiącach od Twojego ostatniego dostępu do systemu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych aspektów dotyczących anulowania, skontaktuj się z firmą.

Twoje prawa

W odniesieniu do przetwarzanych danych, Spółka gwarantuje możliwość:

  • uzyskania w zrozumiałej formie potwierdzenie istnienia danych osobowych dotyczących Ciebie i ich kopii;• uzyskania aktualizacji, korekty lub integracji danych;
  • zażądanie usunięcia danych w zakresie dozwolonym przez prawo lub zażądać zmiany ich typu na dane anonimowe;
  • wniesienie sprzeciwu, w całości lub w części, z uzasadnionych przyczyn, do przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika;
  • ograniczenie przetwarzania, w przypadku naruszenia, wystąpienie z prośbą o sprostowanie lub sprzeciw;
  • wnioskowanie o możliwość przenoszenia danych przetwarzanych elektronicznie, przekazanych na podstawie zgody lub umowy;
  • wycofanie zgody na przetwarzanie swoich danych, jeśli jest to przewidziane.

W tym celu firma zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych (DPO), do którego zainteresowana strona może przesłać swoje wnioski za darmo, wysyłając wiadomość e-mail do następującego kontaktu: dpo.primapower@primapower.com

Informujemy, że Firma zobowiązuje się odpowiedzieć na Twoje zapytania w ciągu jednego miesiąca, z wyjątkiem szczególnych złożonych przypadków, gdzie może to potrwać do 3 miesięcy. W każdym przypadku firma wyjaśni powód oczekiwania w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku. Odpowiedź na Twoje zapytanie zostanie przekazana na piśmie lub w formie elektronicznej.

W przypadku, gdy użytkownik zażąda korekty, anulowania i ograniczenia operowania danymi Spółka zobowiązuje się do przekazania wyników żądań użytkownika każdemu z odbiorców danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymagające nieproporcjonalnego wysiłku. Nadmienia się, że wycofanie zgody nie ma wpływu na wcześniejsze operacje dokonane w oparciu o udzieloną zgodę przed odwołaniem.

Spółka nadmienia, że ewentualny wkład może zostać zażądany, jeżeli jego wnioski są ewidentnie bezzasadne, nadmierne lub powtarzalne, w związku z tym Spółka posiada rejestr umożliwiający śledzenie wniosków o interwencję.

Polityka Cookies

In accordance with Regulation EU 2016/679 (hereinafter “GDPR”) and national legislation, Prima Industrie S.p.A. (hereinafter, "Prima Industrie" or “Data Controller”), as Data Controller[1], provides following information about cookies installed on the domain www.primapower.com and subdomains (hereinafter, also “Site”).

What cookies are and why they are used?

A cookie is a small text string sent to your browser and possibly stored within your computer or mobile device each time you visit a website, that also allows to collect information on navigation on that website. Cookies can be stored permanently on the computer or mobile device used for browsing or have a variable duration (so-called persistent cookies), but they can also disappear when the browser is closed or have a limited duration (so-called session cookies). Cookies can be installed by the website you are visiting (so called first party cookies), or they can be installed by other website servers (so-called third-party cookies).

Types and purposes of used cookies

✔         Necessary cookies

Necessary or technical cookies (they can be used even in the absence of your consent) are used to allow correct navigation or to provide services requested by you. Therefore, this type of cookie is used for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network, or to the extent strictly necessary to provide a service requested by you.

Without the use of these cookies, some operations could not be performed or would be more complex and/or less secure for the user.

 

Prima Industrie uses the following types of necessary cookies:

 

a)    Navigation cookies

 

The Data Controller uses navigation cookies to allow users a safe and efficient navigation and use of the Site.

 

 

b)    Functional cookies

 

The Data Controller uses functional cookies to carry out activities strictly necessary for the proper performance of the Site.

 

✔         Performance cookies

Your prior consent is not required for the use of third-party performance or analytical cookies.

In particular, the Data Controller uses cookies from the Google Analytics platform to collect aggregate information on the use of the Site by users (number of visitors, pages visited, time spent on the site, etc.). For the use of these cookies, the Data Controller has adopted some tools that reduce the identifying power of cookies (masking of the IP address) and tools to avoid the cross-reference of information collected with other information that Google already knows.

 

✔         Profiling cookies

Profiling cookies (for the use of which your prior consent is required) are used to understand your interests and offer you a personalized service by sending advertising messages in line with the preferences you in line with the preferences expressed in the context of web-browsing activities.

In particular, the cookies used by the Data Controller allow specific actions or recurring behaviour patterns in the use of the features offered (patterns) to be traced back to specific, identified or identifiable subjects for the purpose of grouping the different profiles within homogeneous clusters of different size, so that it is also possible to modulate the provision of the service in an increasingly personalized way, as well as to send targeted advertising messages, i.e. in line with the preferences expressed.

 

For more information about the online advertising and how to opt out of interest-related advertising, you can visit these following websites:

-          Canada: www.youradchoices.ca

-          EU: www.youronlinechoices.eu

-          USA: www.aboutads.info

 

The features of the cookies used on the Site

The features of the cookies used on the Site are outlined in the table below.

Cookie

Name

Purposes

First Part/

Third Part

Duration

_ga_S83YJ479JH

primapower.com

Statistical

It is used by Google Analytics to store and count page views

Until 21/11/2024

_ga

primapower.com

Statistical

It is used by Google Analytics to store and count page views

Until 21/11/2024

_gcl_au

primapower.com

Marketing/

Tracking

It is a Google Ads cookie used to track the effectiveness of advertising campaigns on advertising campaigns on different platforms and to identify the origin of traffic on the website.

Until 20/02/2024

formillaAutoMessageList23d997

6f-07ab-43d4-846b358d8a240204

primapower.com

Technical

 

It is positioned by the

http://formilla.com web site for chatbot operation.

Until 21/11/2023

formillaLastAutoMessageIdDispl

ayed23d9976f-07ab-43d4-846b358d8a240204

primapower.com

Technical

 

It is positioned by the

http://formilla.com web site for chatbot operation.

Session

formillaVisitorGuid23d9976f07ab-43d4-846b358d8a240204

primapower.com

Technical

It is positioned by the

http://formilla.com web site for chatbot user authentication.

Session

visitor_id391772-hash

primapower.com

Marketing/

Tracking

It is used by Pardot to store a

unique user ID.

19/11/2032

visitor_id391772

primapower.com

Marketing/

Tracking

It is used by Pardot to store a

unique user ID.

19/11/2032

 

 

How to change cookie settings?

When you access any page on the Site, there is a banner that contains a brief information notice, and it allows you to customize your settings regarding the individual cookies used on the Site by enabling or disabling their use.

By clicking on "I agree" or by closing the banner when clicking the appropriate command marked by the "X" located inside the same banner in the top right-end corner, you give your consent to the use of cookies. Consent to the use of cookies is registered with a "technical cookie" and can be revoked at any time.

You will be able, at any time, to obtain more information about the cookies used by Prima Industrie and how to disable even individually third-party cookies by clicking on the links contained in the "Others Information" column of the table above.

In addition, you can oppose the recording of cookies on your device by configuring your web browser to disable cookies.

Below are the modalities offered by the major browsers:

-          Internet Explorer

-          Chrome

-          Firefox

-          Opera

-          Safari

After this operation, however, some functions of the web pages may not run properly.

Data communication and disclosure

The data collected using cookies may be processed by employees and collaborators of Prima Industrie as persons in charge of the processing[2] and data processors[3].

In addition, the processing may be carried out by companies trusted by the Data Controller as data processors, appointed pursuant to article 28 of the GDPR.

The list is constantly updated and is available, upon request, by sending a request to the address below or an e-mail to: dpo@primaindustrie.com  

 

Personal data will not be disseminated in any way.

 

Your rights

Pursuant to articles 15, 16, 17, 18, 20 and 21 of Regulation (EU) 2016/679, the Data Controller also informs you that - where the conditions exist - you may exercise the following rights:

● access to personal data;

● rectification of personal data;

● deletion of personal data, in the cases provided for by the GDPR;

● restriction of processing, under the conditions set forth in the Regulations;

● portability of personal data;

● opposition to the processing of personal data.

In addition, you have the right to lodge a complaint with the Data Protection Authority.

Your requests to exercise your rights should be sent to the e-mail address: dpo@primaindustrie.com

Data Controller

The Data Controller of your personal data is Prima Industrie S.p.A. (P.IVA 03736080015), with registered office in Collegno, Via Torino-Pianezza 36 (hereinafter, also the "Data Controller"). The Data Controller may be contacted at the following e-mail address: dpo@primaindustrie.com

Data Protection Officer

Prima Industrie S.p.A. has designated a Data Protection Officer, who can be contacted at any time at the following e-mail address: dpo@primaindustrie.com

 

Last updated: February 2023

We are constantly striving to improve the level of protection of your personal data and respect for your privacy, therefore we may amend, supplement, or update this cookie policy from time to time. We will notify you of any changes to the cookie policy via pop-ups on the Site and, in any case, you may at any time consult the cookie policy in the privacy section of the www.primapower.com website to ensure that you are always up to date on all processing activities and our compliance with applicable data protection legislation.

 

[1]For the purposes of this information notice, “Data Controller” means the natural or legal person, public authority, agency, or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data (art. 4(7) of the GDPR).

[2] For the purposes of this information notice, “Person in charge of the processing” means any “any person under the authority of the controller or of the processor are authorised to process personal data”, as provided for in articles 4(10) and 29 of the GDPR.

[3] For the purposes of this information notice, “Data Processor” means a natural or legal person, public authority, agency, or other body which processes personal data on behalf of the controller (article 4(8) of the GDPR)

Furthermore, profiling cookies are installed by third parties, who act as autonomous data controllers (third party cookies) as better specified in the following:

Salesforce Pardot

Pardot to platforma typu Marketing Automation dostarczona przez Salesforce.com, Inc. Pages Pages, ustawiająca pliki cookies w ich przeglądarkach.

Łączne wykorzystanie plików cookie firmowych i zewnętrznych jest standardem w sektorze automatyzacji marketingu. Ciasteczka Pardot nie przechowują informacji umożliwiających identyfikację osób, a jedynie niepowtarzalny identyfikator.

Aby uzyskać więcej informacji, napisz e-mail na adres dpo@primapower.com.

Cookies stron trzecich

Podczas nawigacji użytkownik może otrzymywać również cookie „stron trzecich”, z których korzystają witryny lub serwery internetowe inne niż strona, którą właśnie się przegląda. Te usługi pozwalają, między innymi, na aktywną wymianę informacji z portalami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi. Istnieje możliwość, że, nawet w przypadku, gdy użytkownik nie korzysta z usługi, zbierane są dane o ruchach dotyczących stron oferujących taką usługę.

Instalowanie plików cookie lub innych systemów „śledzenia” stosowanych przez strony trzecie nie może być, z przyczyn technicznych, kontrolowane przez administratora strony, a zatem wszelkie odniesienia należy traktować wyłącznie jako orientacyjne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w stosownych informacjach o ewentualnych usługach stron trzecich:

Google Analytics

Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej oferowanej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje zestaw plików cookie do gromadzenia informacji, opracowywania statystyk o wykorzystaniu, monitorowania i poprawy charakterystyk wydajnościowych samej strony (performance cookie). Wszystkie informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie są scalane i anonimizowane bez identyfikacji poszczególnych odwiedzających.

Więcej informacji na temat możliwości wyłączenia takich funkcji można znaleźć łącząc się z następującymi linkami:

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zarządzanie plikami cookie

Ustawienia domyślne prawie wszystkich przeglądarek zakładają automatyczną akceptację plików cookie. Użytkownik może podjąć decyzję o wyłączeniu korzystania z plików cookie lub o ograniczeniu ich funkcji dostosowując ustawienia swojej przeglądarki. Ponadto, poprzez ustawienie preferencji przeglądarki, możliwe jest również usunięcie plików cookie zainstalowanych w przeszłości. Należy pamiętać, że wyłączenie, zablokowanie lub usunięcie plików cookie może wpłynąć negatywne na możliwości poruszania się po naszej stronie i na jej funkcjonalność. Również wyłączenie cookie stron trzecich może mieć ujemny wpływ na działanie strony.

Instrukcje na temat sposobów zarządzania plikami cookie można znaleźć łącząc się z następującymi linkami:

Kontynuacja nawigacji poprzez zamknięcie banera informacyjnego lub kliknięcie na dowolną cześć strony albo przesuwanie jej w celu obejrzenia jej treści oznacza zaakceptowanie i zrozumienie niniejszej Polityki Cookie i w takiej sytuacji cookie będą ustawione i wykorzystywane normalnie. Użytkownik będzie miał zawsze możliwość usunięcia takich plików cookie, w dowolnym momencie, postępując w jeden ze sposobów opisanych powyżej.