Obchodní podmínky

Přístupem na tyto webové stránky skupiny Prima Industrie Group, tedy PRIMA INDUSTRIE S.p.A., single-member company a/nebo jejích přidružených společností, a jejich používáním souhlasíte s následujícími podmínkami:

Zřeknutí se záruky a omezení odpovědnosti

Přestože byla věnována veškerá péče k zajištění přesnosti informací na těchto webových stránkách, společnost Prima Industrie poskytuje tyto informace „TAK, JAK JSOU“, a ZŘÍKÁ SE VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH I NEVYJÁDŘENÝCH, VČETNĚ, ALE NE POUZE NEVYJÁŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Berete na vědomí, že tyto webové stránky používáte na vlastní nebezpečí, že přebíráte plnou odpovědnost za veškeré náklady spojené s používáním těchto webových stránek a že společnost Prima Industrie nenese odpovědnost za jakékoli přímé, náhodné, následné nebo nepřímé škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku vašeho přístupu k informacím nebo softwaru zpřístupněnému na těchto webových stránkách nebo jejich používání.
Veškeré záruky a prohlášení na těchto webových stránkách týkající se produktů nebo služeb společnosti Prima Industrie Group, které zakoupíte nebo využijete, se řídí dohodnutými podmínkami ve smlouvě o tomto produktu nebo službě.
Dále, pokud jde o webové stránky, na které se neodkazuje společnost Prima Industrie a které jsou uvedeny na našich webových stránkách nebo na kterých se objevuje hypertextový odkaz, společnost Prima Industrie neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti nebo spolehlivosti informací na těchto webových stránkách a nepřebírá žádnou odpovědnost za materiály vytvořené nebo zveřejněné třetími stranami, které jsou na nich obsaženy. Kromě toho společnost Prima Industrie nezaručuje, že tyto webové stránky nebo jiné odkazované webové stránky neobsahují viry nebo jiné škodlivé prvky.

Autorská práva

Autorská práva k těmto webovým stránkám náleží společnosti Prima Industrie nebo jejím poskytovatelům licence. Všechna práva jsou vyhrazena. Veškerý licencovaný materiál bude obsahovat odkaz na poskytovatele licence, který společnosti Prima Industrie udělil právo materiál používat. Informace a software zpřístupněné na těchto webových stránkách nesmí být reprodukovány, kopírovány, přenášeny, distribuovány, ukládány, upravovány, stahovány ani jinak využívány pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Prima Industrie. Může však být reprodukován, ukládán a stahován pro použití jednotlivci bez předchozího písemného souhlasu společnosti Prima Industrie. Tyto informace nebo software nesmí být v žádném případě poskytnuty třetím stranám.

Ochranné známky a patenty

Všechny ochranné známky, názvy značek a firemní loga zobrazené na webových stránkách jsou majetkem společnosti Prima Industrie nebo poskytovatelů licence a nesmí být žádným způsobem použity bez předchozího písemného souhlasu společnosti Prima Industrie. Všechny licencované ochranné známky zveřejněné na těchto webových stránkách se odkazují na poskytovatele licence, který společnosti Prima Industrie udělil právo používat ochrannou známku. Přístup na tyto webové stránky neuděluje uživateli žádnou licenci na patenty, které vlastní společnost Prima Industrie nebo na které má společnost Prima Industrie licenci.

Změny

Prima Industrie si vyhrazuje právo kdykoli provést změny nebo doplnit tyto webové stránky.