Voorwaarden en condities

Door deze Web Site van de Prima Industrie Groep, d.w.z. PRIMA INDUSTRIE S.p.A., single-member company en / of een van haar filialen, te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met de volgende bepalingen en voorwaarden:

Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid

Hoewel alles in het werk gesteld is om de juistheid van de informatie op deze Web Site te verzekeren, verstrekt Prima Industrie deze informatie “IN DE HUIDIGE STAAT” en VERWIJST ZICH VAN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Je erkent dat je gebruik van deze website op eigen risico is, dat je de volledige verantwoordelijkheid op je neemt voor alle kosten in verband met het gebruik van deze website, en dat Prima Industrie niet aansprakelijk is voor directe, bijkomende, gevolg- of indirecte schade van welke aard dan ook die het gevolg is van je toegang tot, of gebruik van de informatie of software die op deze website ter beschikking wordt gesteld.
Alle garanties en verklaringen op deze Web Site voor de producten of diensten van Prima Industrie Groep die je koopt of gebruikt, zijn onderworpen aan de overeengekomen voorwaarden in het contract voor dat product of die dienst.
Verder geeft Prima Industrie voor non-Prima Industrie Web Sites waarnaar in onze Web Site wordt verwezen of waar een hyperlink verschijnt geen garanties over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie in deze Web Sites en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor het materiaal dat door derden is gemaakt of gepubliceerd en dat zich op deze Web Sites bevindt. Bovendien garandeert Prima Industrie niet dat deze Web Site of deze andere gelinkte Web Sites vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Copyright

Het auteursrecht op deze Web Site berust bij Prima Industrie of haar licentiegevers. Alle rechten zijn voorbehouden. Al het materiaal waarvoor een licentie is verleend, verwijst naar de licentiegever die Prima Industrie het recht heeft verleend het materiaal te gebruiken. De informatie en software die op deze Web Site ter beschikking worden gesteld, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, opgeslagen, gewijzigd, gedownload of anderszins geëxploiteerd voor enig commercieel gebruik zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Prima Industrie. Ze mag echter wel gereproduceerd, opgeslagen en gedownload worden voor gebruik door particulieren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prima Industrie. In geen geval mag deze informatie of software aan derden worden verstrekt.

Handelsmerken en octrooien

Alle handelsmerken, merknamen en bedrijfslogo’s die op de Web Site getoond worden, zijn eigendom van Prima Industrie of haar licentiegevers, en mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prima Industrie. Alle op deze Web Site gepubliceerde handelsmerken onder licentie verwijzen naar de licentiegever die Prima Industrie het recht heeft verleend het handelsmerk te gebruiken. Toegang tot deze Web Site verleent de gebruiker geen licentie onder patenten die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Prima Industrie.

Wijzigingen

Prima Industrie behoudt zich het recht voor om deze Web Site op elk moment te wijzigen of aan te vullen.