Privacy

Informatie betreffende het wettelijk decreet No. 196 30 juni 2003

Conform artikal 13 van het wettelijk decreet n. 196 van 30 juni 2003, zouden we u graag informeren over het feit dat Prima Power S.p.A alle persoonlijke gegevens over uw bedrijf en de personen die handelen namens uw bedrijf, zal behandelen volgens de voorwaarden en de termen zoals hieronder omschreven.

1. Informatie over gegevensverwerking
Details onderworpen aan de gegevensverwerking zullen zijn : persoonlijke, fiscale en accountgegevens, telefoon- en faxnummers, emailaddressen, bank gegevens, informatie betreffende de structuur van het bedrijf en de organisatie, gegevens nodig voor de gepaste uitvoering van de opdrachten, verkoopsstatistieken, details nodig om aan de behoefte te voldoen die betrekking hebben op huidige en toekomstige contracten en/of zoals voorzien door de wet, ook voor statistieken, marketing, commerciële – en reclamedoeleinden, alsook voor de bescherming van creditgegevens.
Tot slot kan deze informatie ook betrekking hebben op de professionele ervaring voorgelegd door middel van een curriculum vitae.

2. Redenen voor de gegevensverwerking
Hierna volgen de algemene doelstellingen van de gegevensverwerking :

2.1 – Hoofddoel
Om zaken te kunnen uitvoeren die voortkomen uit het leveren van goederen en/of diensten tussen beide partijen gedurende de onderhandeling en de duur van de contracten, in het bijzonder verwijzend naar hun voltooiing en betaling van de overeengekomen prijzen.
Om te voldoen aan de vereisten voorzien door de EU maatregelen, regularisaties en wetten, in het bijzonder wat betreft de boekhouding, de fiscale, gezondheid-, en publieke voorschriften en veiligheidskwesties.
Om de procedures uit te voeren, die werden goedgekeurd om te handelen overeenkomstig de ISO 90001-2000 standaarden, waarvan het periodiek opvolgen van de klantentevredenheid.er één van is.
Om gebruik te maken van iemand’s rechten en van de rechten van derden, wat betreft juridische, arbitraire en administratieve rechtszaken.

2.2 – Commerciële objectieven
Om te communiceren voor zowel opvolgingsdoeleinden als voor zakenrelaties met de klanten. Om een marketing planning met zich mee te brengen en activiteitsprestaties.
Promotie- en marketingsinformatie, waarbij men zich niet beperkt tot enkel die producten/diensten waarvoor de handel in de eerste plaats werd opgericht

2.3. – Objectieven voor personeelsselectie
Het uitvoeren van personeelsonderzoek, selectie en beoordeling

3. Gegevensverwerkingsmethodes
De gegevens zoals hierboven vermeld, verzameld in welke vorm dan ook, direct of indirect van de desbetreffende persoon, zal worden verwerkt op papier, in elektronische documenten, gegevensverwerkende – en telecommunicatiesystemen. Dit is strikt georganiseerd in overeenstemming met de aansprakelijkheden en objectieven, door middel van de hierboven aangegeven manier.
Dergelijke gegevens kunnen behandeld worden in het buitenland en/of buiten de E.U.
In elk geval zullen de gegevens worden geordend en behandeld met de hulp van adequaat technische en georganiseerde instrumenten, wat als noodzakelijk wordt beschouwd om de vernietiging en de verbreking van de documenten te voorkomen en om de privacy te beschermen. Dergelijke veiligheidsmaatregelen zijn gedetailleerd en omschreven in het “Safety Program Document”, opgesteld in overeenstemming met de geldende wetgeving.
De gegevens zullen worden bijgehouden voor de tijd nodig geacht om de taken te uitvoeren en om de voorwaarden zoals hierboven omschreven te behouden.

4. Gegevensoverdracht
De persoonlijke gegevens die verzameld werden met als doel de voorwaarden te behouden zoals in artikel 2 besproken, kunnen worden verspreid, volgens elke professionele competentie, door de volgende groepen : natuurlijke of legale personen, particuliere – of overheidsinstellingen, dienst belastingen, de openbare orde en veiligheidsinstanties, banken, veilingshuizen, kantoren voor fiscaal- en wettelijk advies, publieke en administratieve overheden wat betreft illegale handelingen, financiële- en transportbedrijven.
Personen die recht hebben om dergelijk gegevens te verzamelen zijn : werknemers en/of medewerkers van de bedrijven hierboven opgesomd aan wie dergelijke taken zijn toegewezen alsook externe consultanten of medewerkers aan wie uitdrukkelijk de opdracht werd gegeven om dergelijke gegevens te behandelen conform het wettelijk decreeet 196/2003 in overeenstemming met artikel 25 bijlage B.

5. Officiële gegevensverwerker
De officiële gegevensverwerker is PRIMA INDUSTRIE S.p.A in de persoon van de Algemeen Directeur Mr. Gianfranco Carbonato.

6. Verantwoordelijke persoon voor gegevensverwerking
De verantwoordelijke persoon voor gegevensverwerking waarnaar verwijzend, in geval van behoud van rechten weergegeven in artikel 7, is Dhr. Adriano Gallea, gevestigd in Prima Industrie S.p.A, Via Antonelli 32, 10097 Collegno (TO).

7. Gegevensverzameling en mogelijke gevolgen ten gevolge van weigeringen
Gegevensverzameling is nodig om gevestigde zakenrelaties met u op te zetten en te behouden, zoals aangegeven in de voorwaarden in artikel 2.1. Elke mogelijke weigering heeft tot gevolg dat complete of gedeeltelijke uitvoeringen van de overeengekomen contractuele voorwaarden niet kunnen worden uitgevoerd, en in het bijzonder zou dit inhouden dat PRIMA INDUSTRIE in de onmogelijkheid verkeert om orders te plaatsen, om de gevraagde diensten uit te voeren en facturen hiervoor op te maken.
Echter, volgens artikel 24 van het Wettelijk Decreet n° 196 van 30 juni 2003, is de eensgezindheid van de desbetreffende persoon niet vereist voor zijn/haar gegevensverwerking wanneer dergelijke gegevens beschikbaar zouden zijn op publieke kantoren (v.b. burgerlijke stand, dienst belastingen, Kamer van Koophandel,…)
Wat betreft de commerciële – en marketingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 2.2, is de dataverlening is niet verplicht. Desalniettemin, het is onze zorg om, met uw medewerking, een uitdrukkelijke consensus te bekomen.
Wat betreft de personeelsselectie zoals beschreven in punt 2.3, de dataverlening, en het behandelen van de gegevens op het curriculum vitae is alleen mogelijk als de persoon zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven hiervoor bij het doorsturen van het curriculum vitae.

8. Recht van de betrokkenen
De betrokken persoon heeft alle rechten zoals aangegeven in artikel 7 van het wettelijke decreet n. 196 van 30 juni 2003. Bijgevoegd is de tekst van het artikel.

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.
Adriano Gallea

Artikel 7 – wettelijke decreet n. 196 – 30 juni 2003 (recht van toegang tot persoonlijke gegevens en andere rechten).

1. De betrokken persoon heeft het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van zijn/haar persoonlijke gegevens, zelfs wanneer hij/zij nog niet geregistreerd is, en om geïnformeerd te worden op een verstaanbare manier.

2. De betrokken persoon heeft het recht om informatie te bekomen omtrent:
a) de persoonlijke gegevensbron;
b) gegevensverwerkingsmethodes en voorwaarden;
c) de logica toegepast in het geval van elektronische verwerkingen
d) de identificatiegegevens van de eigenaar, van de betrokkenen personen en van de toegewezen afgevaardigden volgens artikel 5, paragraaf 2
e) mensen of categorieën van mensen van wie de gegevens mogen worden verspreid of diegenen die zich ervan bewust kunnen worden in hun rol als aangeduide regiovertegenwoordigers.

3. De betrokken persoon heeft het recht om :
a) een update en correcties aan te vragen of, indien interesse, alle gegevens integratie
b) te annuleren, te wijzigen in een anonieme vorm of de gegevensverwerking te blokkeren wanneer om het even welke inbreuk van de wet zich voordoet , inclusief alle volgens de voorwaarden verzamelde of verwerkte gegevens, waar archivering niet verplicht is.
c) een bewering op te vragen waarin staat dat activiteiten, inclusief hun inhoud, betreffende punten a) en b) zijn doorgestuurd naar de personen aan wie de gegevens werden overgedragen, behalve wanneer een dergelijke taak niet mogelijk is of disproportionele middelen vereist vergeleken met het recht op bescherming.

4. De betrokken persoon heeft het recht, volledig of gedeeltelijk, zich te verzetten tegen :
a) zijn/haar persoonlijke gegevensverwerking, gebaseerd goed gefundeerde en rechtvaardige redenen, hoewel dit belangrijk is voor de voorwaarden van de gegevensverzameling
b) zijn/haar persoonlijke gegevensverwerking gericht op adverteren of directe verkoop of voor marketing onderzoek en commerciële doeleinden.