Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Prima Industrie S.p.A. ja sen konserniyhtiöt kuten Finn-Power Oy pitävät henkilötietojen suojaa tärkeänä ja noudattavat henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tietosuojaselosteessa selvitetään Prima Industrie -konsernin asiakastietorekisteriin kerättävien henkilötietojen käsittelyyn ja käyttöön liittyvät tiedot voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1. Käsiteltävät tiedot
Tietojenkäsittelyyn toimitettavia tietoja voivat olla: nimi, verotukselliset ja kirjanpidolliset tiedot, puhelinnumerot ja faksinumerot, sähköpostiosoitteet, pankkiyhteystiedot, yrityksen rakennetta ja organisaatiota koskevat tiedot, tiedot tehtävien asianmukaisesta suorittamisesta, myyntitilastot, yksityiskohtaiset tiedot nykyisiin ja tuleviin sopimuksiin ja/tai lain edellyttämiin vaatimuksiin liittyen sekä tilastollisiin, kaupallisiin, markkinoinnin, myynninedistämisen ja luoton turvaamisen tarkoituksiin liittyvät tiedot. Käsiteltävät tiedot voivat liittyä myös ansioluettelon kautta toimitettuun ammatilliseen kokemukseen.

2. Käsittelyn tarkoitus

2.1 – Käsittelyn pääasiallinen tarkoitus

Käsittelyn pääasiallisena tarkoituksena on edesauttaa tavaroiden ja/tai palveluiden toimittamiseen liittyvän liiketoiminnan harjoittamista osapuolten välisten neuvottelujen aikana ja osapuolten välisen sopimussuhteen voimassa ollessa liittyen erityisesti osapuolten suoritusvelvollisuuksiin.

Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on täyttää lainsäädännön ja viranomaismääräysten rekisterinpitäjälle asettamat vaatimukset erityisesti kirjanpitoon, verotukseen, terveyteen ja yleiseen järjestykseen sekä turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Käsittelyn tarkoituksena on myös suorittaa ISO 9001-2000 -standardien noudattamiseksi tarvittavat menettelyt, joihin kuuluu muun muassa säännöllinen asiakastyytyväisyyden seuranta.

Lisäksi käsittelyllä pyritään varmistamaan oikeuksien käyttäminen ja kolmansien osapuolten oikeudet oikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä sekä välimiesmenettelyissä.

2.2 – Käsittelyn kaupalliset tavoitteet
Käsittelyn kaupallisena tarkoituksena on liikesuhteisiin ja asiakasseurantaan liittyvän asiakasviestinnän sekä markkinoinnin suunnittelun ja markkinointitoimenpiteiden mahdollistaminen.

Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa mainos- ja markkinointitietojen toimittaminen myös sellaisista tuotteista ja palveluista, jotka eivät vielä sisälly asiakassuhteeseen.

2.3 – Käsittelyn tarkoitus henkilöstörekrytoinneissa
Henkilöstörekrytoinneissa käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaan henkilön soveltuvuuden arviointi ja valinta sekä henkilöstötutkimuksien suorittaminen.

3. Tietojen käsittelyyn käytettävät menetelmät

Edellä mainitut tiedot, jotka on kerätty suoraan tai epäsuorasti asianomaiselta henkilöltä, käsitellään paperilla, sähköisissä tiedostoissa, tietojenkäsittely- ja tietoliikennejärjestelmissä ja käsittely on järjestetty tarkasti edellä mainittujen velvoitteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Tietoja voidaan siirtää käsiteltäväksi myös ulkomaille ja/tai EU:n ulkopuolelle.

Tietoja säilytetään ja käsitellään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä hyödyntäen niiden luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden turvaamiseksi sekä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi. Tällaiset turvatoimenpiteet on kuvattu yksityiskohtaisesti erikseen laaditussa “turvallisuusohjelma -asiakirjassa”.

Kerätyt tiedot säilytetään ainoastaan tehtävien suorittamiseen tarvittavan ajan ja edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

4. Tietojen siirrot

Henkilötietoja, jotka on kerätty kohdan 2 mukaisessa tarkoituksessa, voidaan jaotella seuraaviin ryhmiin henkilöön liittyvän ammatillisen toiminnan mukaan: luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, julkiset tai yksityiset järjestöt, veroviranomaiset, julkiset järjestystä valvovat viranomaiset ja turvallisuuselimet, pankit, selvitysmiehet, laki- ja veroasioiden konsultointitoimistot, julkiset ja hallinnolliset laittoman toiminnan valvontaviranomaiset, rahoituksen ja liikenteen virastot.
Tällaisia tietoja ovat oikeutettuja keräämään Prima Industrie S.p.A:n tai sen konserniyhtiön työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit, joille kyseinen tehtävät on osoitettu, sekä ulkopuoliset konsultit tai yhteistyökumppanit, jotka on nimenomaisesti ohjeistettu käsittelemään kyseisiä tietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterinpitäjä
Rekisterin rekisterinpitäjä on Italiaan rekisteröity yhtiö Prima Industrie S.p.A. edustajanaan toimitusjohtaja Gianfranco Carbonato.

6. Tietosuojasta vastaava henkilö
Rekisterin tietosuojasta vastaava henkilö on Adriano Gallea, jolle rekisteröity voi osoittaa pyynnöt oikeuksiensa toteuttamiseksi. Pyynnöt voi lähettää kirjeitse osoitteeseen Prima Industrie S.p.A., Via Antonelli 32, 10097 Collegno (TO) Italia.

7. Tietojen kerääminen ja mahdolliset seuraukset sen kieltäytymisestä

Tietojen keruu on perusteltua ja välttämätöntä liikesuhteen luomiseksi ja ylläpitämiseksi kohdan 2.1 mukaisesti. Mahdollinen kieltäytyminen voi aiheuttaa sovittujen sopimusvelvoitteiden suorittamisen estymisen kokonaan tai osittain, ja erityisesti se voi estää Prima Industrie S.p.A:a tai sen konserniyhtiöitä tekemästä tilauksia, suorittamasta pyydettyjä palveluja ja niihin liittyvää laskutusta.

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan henkilötietojen käsittelemiseen ei kuitenkaan  vaadita rekisteröidyn suostumusta, mikäli käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä, taikka mikäli käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi tai rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Vaikka kohdassa 2.2 kuvattu kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuva käsittely ei ole pakollista, on nimenomainen suostumus tältä osin tarpeen sujuvan yhteistyön takaamiseksi.

Henkilöstörekrytointeihin liittyvä kohdassa 2.3 kuvattu käsittely, kuten ansioluettelon sisältämien tietojen käsittely on mahdollisia vain, jos henkilö on nimenomaisesti antanut suostumuksensa siihen ansioluettelonsa lähettäessään.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on kaikki voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet. Tässä tietosuojaselosteessa on selostettu tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot rekisteröidyn tiedonsaantioikeuden täyttämiseksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Rekisteröity voi myös oikeus vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja milloin tahansa suoramarkkinointia varten tehtävää käsittelyä, sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tietojen käsittelyä koskevien tietojen pyynnöt ja pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi pyydetään osoittamaan rekisterinpitäjän nimeämälle tietosuojasta vastaavalle henkilölle (kohta 6).